Απόφαση Δημάρχου τροποποίησης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζευγολατιό 28 Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠ : 11202

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 279 /2012

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 κ 282 παρ 16 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου κ των ορισμό Αντιδημάρχων .

2 .Τον Ν 3463/2006 αρθρο 87,88 .

3.Το Ν.4071/2012 άρθρο 6 ,το Ν 4051/2012 .

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Βέλου Βόχας, σύμφωνα με τα

οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.323.

5.Την 1/2011 απόφαση Δημάρχου Βέλου Βόχας περί ορισμού Αντιδημάρχων , την 142/2011 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης

πρόσθετης αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο ,την 368/2011 απόφαση Δημάρχου περί αντικατάστασης και ορισμού νέου αντιδημάρχου .

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέλου- Βόχας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να

ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.

7.Τον ΟΕΥ του Δήμου Βέλου Βόχας

8.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Βέλου Βόχας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων

του Δήμου Βέλου Βόχας

μέχρι 31/12/2012 ή μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της παρούσας απόφασης οι οποίες έχουν ως εξής :

1. Ο κ. Μπεκιάρης Δημήτριος του Αντωνίου

ορίζεται καθ ύλην Αντιδήμαρχος , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

* Την εποπτεία , ευθύνη και λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου , την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, και την

οργάνωση και διάθεση των μέσων-εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού .

* Την εποπτεία και ευθύνη του Δνσης Περιβάλλοντος

*Την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης των δημοτών ,θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής κ θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου .

* Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων του Δήμου .

*Την υπογραφή ως μέλους της Τριμελούς Επιτροπής για βεβαιώσεις παραγωγών λαϊκών αγορών .

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βέλου :

* Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βέλου.

*Την υπογραφή αδειών ταφής της Δημοτικής Ενότητας Βέλου .

Στον Μπεκιάρη Δημήτριο του Αντωνίου ανατίθενται τα καθήκοντα αναπλήρωσης Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, και η

υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

2. ο κ. Παλυβός Κωνσταντίνος του Νικολάου ορίζεται καθ ύλην Αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Την εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήματος Μελετών και επιβλέψεων-Εκτέλεσης κ αι συντήρησης

Τεχνικών Έργων ), την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.

* Την εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία του αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης .

*Τον συντονισμό της Πολιτικής προστασίας του Δήμου

* Την εποπτεία και ευθύνη του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες.

*Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου

* Την ευθύνη για θέματα Τουρισμού

*Την υπογραφή εκθέσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπάνης

*Την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης των δημοτών ,θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής κ θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βόχας :

*Την ευθύνη λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Βόχας.

* Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βόχας .

*Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας, Παιδείας, Υγείας, Ομάδων πληθυσμού

με ιδιαιτερότητες (Αθίγγανοι-μετανάστες κλπ) Δημοτικής Ενότητας Βόχας.

*Την εποπτεία Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής ενότητας Βόχας.

*Την υπογραφή αδειών ταφής της Δημοτικής Ενότητας Βόχας .

3. ο κ. Παπαλέκας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ορίζεται καθ ύλην Αντιδήμαρχος , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

* Του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων κ του Γραφείου Έργων Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης του Τμήματος Συντήρησης και εκτέλεσης έργων.

* Την εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των Υπηρεσιών Ύδρευσης – Άρδευσης – Hλεκτροφωτισμού Δήμου , της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων-εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού .

* Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου.

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .

4. ο κ. Τρωγάδης Βασίλειος του Παναγιώτη ορίζεται καθ ύλην Αντιδήμαρχος , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

* Την εποπτεία ευθύνη και συντονισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

* Την ευθύνη λειτουργίας κ χορήγησης αδειών Δημοτικών Λαϊκών αγορών – Εμποροπανηγύρεις .

*Την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων Οικονομικής Υπηρεσίας και διοικητικών εγγράφων αυτής .

* Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου.

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βέλου :

*Την ευθύνη λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Βέλου.

* Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βέλου .

*Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας, Παιδείας, Υγείας, Ομάδων πληθυσμού

με ιδιαιτερότητες (Αθίγγανοι-μετανάστες κλπ) Δημοτικής Ενότητας Βέλου.

*Την εποπτεία Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής ενότητας Βέλου.

Επίσης, όλοι οι Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ.

321/1982 .

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπεκιάρης Δημήτριος , που

αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο

κ. Παλυβό Κωνσταντίνο .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του

Αντιδημάρχου κ Παλυβού. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαλέκας, και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον

αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ..Μπεκιάρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Τρωγάδης και αντίστροφα .

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του

Νομού ,να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Mαθήματα κολύμβησης στην παραλία Κοκκωνίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact