Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                       ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 350 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η δράση υλοποιείται από τη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δικαιούχος) και την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε» (συμπράττων φορέας) και παρακαλούμε για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοίνωσης της σχετικής ανακοίνωσης, η οποία σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, καθώς και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 (βρίσκεται συνημμένη στην ανακοίνωση, είτε μπορούν να την παραλάβουν από ΚΕΠ, είτε από την ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), είτε από την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγίου Κωνσταντίνου 7, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδας, για το διάστημα από 17 Ιουλίου 2012 έως και 26 Ιουλίου 2012.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα www.ngodiastasi.gr ή στο τηλέφωνο 213-0009396 καθημερινά από 09:00 έως 17:00 ή στην στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Κροκιδά 2, Κόρινθος), και στην Πελοπόννησος Α.Ε, (Επισκοπή Τεγέας Αρκαδίας).

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλ. 213-0009396 ή στο email : info@ngodiastasi.gr

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact