Πρόχειρο Πρακτικό 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 11183

17 η Συνεδρίαση

Tην 4η Ιουλίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας

στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του

Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο

27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Πρεδάρης Γεώργιος Πρόεδρος

Δαληβίγκας Κων/νος Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης

Δαρδάνης Γεώργιος Μπεκιάρης Δημήτριος

Καραφωτιάς Γεώργιος Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Λιούλιας Ιωάννης Κανελλόπουλος Ευθύμιος

Μπουγάς Μιχαήλ αποχώρησε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Λιάκος Μιχαήλ

Ντάνος Γεώργιος Τριανταφύλλου Γεώργιος

Παλυβός Κων/νος Ραχανιώτης Νικόλαος

Παπαλέκας Αθανάσιος

Σιάτος Γεώργιος

Αποχώρησε στο 18ο θέμα

Τρωγάδης Βασίλειος

Τσάνος Νικόλαος

Τσάτσαρης Κων/νος

Λέκκας Νικόλαος

Λούτας Ιωάννης

Μερκούρη Παναγιώτα

Περαχωρίτης Αθανάσιος

Μπούρας Νικόλαος αποχώρησε στο 24ο θέμα

Παππάς Θεοφάνης

Παπαγεωργίου Σωτήριος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι

των Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Κωτσάκος Χαρίλαος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Αποχώρησε στο 6ο Θέμα Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Λιβάνης Ευθύμιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Νούτσης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Στιμάγκας

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου

Παναγιώτης .

Ενημερώσεις-Επίκαιρες ερωτήσεις – προτάσεις

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων λέγοντας ότι

ο κος Μπεκιάρης αναλαμβάνει την εποπτεία ευθύνη κ λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας κ της Δνσης Περιβάλλοντος του Δήμου κ ορίζεται κ αναπληρωτής Δημάρχου ,

ο κος Παλυβός αναλαμβάνει την εποπτεία ευθύνη κ λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ,

ο κος Παπαλέκας αναλαμβάνει την ευθύνη κ λειτουργία των Υπηρεσιών Ύδρευσης Άρδευσης Ηλεκτροφωτισμού κ

ο κος Τρωγάδης την εποπτεία της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου .

Ενημέρωσε το Συμβούλιο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟρεα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο κύριο Μπούρα ο οποίος έθεσε ζητήματα Καθαριότητας ειδικά στο Βραχάτι ,ενημέρωσε ότι στο

4ο Λύκειο Κορίνθου θα γίνει Διαβούλευση με θέμα την προστασία του Υδροφόρου Ορίζοντα κ κατέθεσε τον προβληματισμό του για τη

διαχείριση των Υδάτων .Στη συνέχεια πρότεινε να αιτηθεί ο Δήμος την ένταξη του στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

όσον αφορά την Προστασία των ακτών ,τα Δασικά έργα και τα έργα Οδοποιίας. Τέλος ζήτησε να επιτραπεί η μελέτη Κοινοχρήστων

χώρων από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς επιβάρυνση του Δήμου .

Ο Δήμαρχος είπε ότι με την ενοποίηση των Υπηρεσιών Καθαριότητας θα αντιμετωπιστούν εξ αρχής θέματα κατανομής κάδων κλπ και

σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη με τους Προέδρους των Κοινοτήτων θα δοθεί προτεραιότητα στα θέματα καθαριότητας.

Όσον αφορά την ένταξη έργων του Δήμου στα Περιφερειακά έργα είπε ότι ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις κ μελέτες για ένταξη έργων .

Τέλος συμφώνησε όσον αφορά την μελέτη των Κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς επιβάρυνση του Δήμου

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κύριος Παπαγεωργίου ο οποίος τόνισε την ανάγκη καθαρισμού της δεξαμενής ύδρευσης στο Σουληνάρι .

Η κυρία Μερκούρη ζήτησε να πληροφορηθεί για τη λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι .

Ο κύριος Περαχωρίτης τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με το εργόσημο των αγρεργατών του ΟΓΑ , επεσήμανε το

πρόβλημα των αντιπλημμυρικών έργων από τα έργα του Προαστιακού κ είπε ότι θα πρέπει να καθαριστούν άμεσα οι αποχετευτικοί αγωγοί

κ οι γέφυρες για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και το φωτισμό της ΠΕΟ .

Ο κύριος Λούτας επεσήμανε το θέμα του φωτισμού στο πεζόδρομο Βραχατίου κ ζήτησε να συνεχιστεί το κλάδεμα των δένδρων σε όλο το

μήκος της παραλίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παρόντες : 20 Απόντες : 7

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

ΘΕΜΑ :Εφαρμογή άρθρου 27 του Κανονισμού ύδρευσης περί τεκμαρτής κατανάλωσης στα υδρόμετρα του Δήμου που δεν έχουν

καταμετρηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου κ ανάκληση της 157/2011 ΑΔΣ Βέλου Βόχας.

Το Σώμα ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης κ στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος είπε :

Λόγω αδυναμίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν έχει γίνει καταμέτρηση μερικών υδρομέτρων είτε λόγω βλάβης ,είτε λόγω δυσκολιών

πρόσβασης στα υδρόμετρα για τα έτη το 2010 κ 2011 στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου .Πρότεινε σε εφαρμογή του Κανονισμού

Ύδρευσης βάσει του άρθρου 27 να βεβαιωθούν χρεώσεις με τεκμαρτή κατανάλωση 50 κυβικά το εξάμηνο. Οι λογαριασμοί θα αφορούν

1ο κ 2ο εξάμηνο του 2010 κ 1ο κ 2ο εξάμηνο 2011 θα αποσταλούν με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης .

Το Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιδημάρχου .

Ο Πρόεδρος Βραχατίου απουσίαζε .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012 (1η ) ΄΄.

Παρόντες : 20 Απόντες : 7 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης )

Εισηγητής : Παπαγεωργόπουλος Νίκος Ειδικός Συνεργάτης

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012 (2η ) ΄΄.

Παρόντες : 20 Απόντες : 7 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης )

Εισηγητής : Παπαγεωργόπουλος Νίκος Ειδικός Συνεργάτης

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012 (3η).

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης –Μπουγάς –Σιάτος )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ έναντι 4 κατά (Λέκκας-Λούτας-Περαχωρίτης –Παπαγεωργίου )

4. Αποχαρακτηρισμός ποσού Εκτάκτων Ειδικευμένων προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31-12-2011, του Δήμου.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς –Σιάτος )

Εισηγητής : Δήμαρχος

Αφορά εξειδίκευση ποσού 321.860,52 ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγουμένων ετών .

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ,μειοψηφούντων των κυρίων Παπαγεωργίου και Περαχωρίτη που καταψήφισαν .

5. Συμψηφισμός οφειλών Δήμων στο Ελληνικό δημόσιο, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄ ) έσοδα.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Δήμαρχος

Αφορά οφειλή 253.742 ευρώ της ΔΑΕ Βέλου κ αίτηση να συμψηφιστούν από τα οφειλόμενα

Της κεντρικής Διοίκησης προς τους ΟΤΑ .

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ

έναντι

3 κατά Δαληβίγκας –Περαχωρίτης –Παπαγεωργίου

1 παρών Τσάτσαρης

1 ΛΕΥΚΟ Λιούλιας

6. Ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βέλου – Βόχας καταβολής των οφειλών προς το Ελληνικό δημόσιο και από μισθούς οι οποίες έχουν προκύψει από την υπό λύση Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βέλου.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Δήμαρχος

Αφορά ποσό 449.376 ευρώ .

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 16 ψήφους υπέρ

έναντι 3 κατά Δαληβίγκας -Περαχωρίτης –Παπαγεωργίου .

7. Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 13% στην παράδοση νερού των ΟΤΑ.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 16 ψήφους υπέρ έναντι

1 κατά, Παπαγεωργίου

2 λευκά Λέκκας Λούτας

8. Διάθεση πίστωσης για την απόδοση οφειλής προς τη ΔΟΥ.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά ποσό 210,00 ευρώ

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 18 ψήφους υπέρ και

1 κατά, Παπαγεωργίου.

9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.000 Ευρω, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2012.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Πρόεδρος

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 18 ψήφους υπέρ και

1 κατά, Παπαγεωργίου

10. Διαγραφή οφειλών

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά λανθασμένες εισαγωγές στοιχείων κ διπλοχρεώσεις από παρελθόντα έτη .

Το θέμα ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου), Σχολικής Επιτροπής Νηπ/γειου Πουλίτσας

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

ΕΣΟΔΑ 6.125,30

ΕΞΟΔΑ 1610,56

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ. 4.514,74

12. Αίτηση παραχώρησης εδαφικής έκτασης (6 στρεμμάτων), από την Ανώτατη Διοίκηση ΑΧΕΠΑΝΣ, για την ανέγερση σχολικού κτιρίου, στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Δήμαρχος

Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αλλαγή τίτλου του θέματος σε :

Αίτημα Δήμου Βέλου-Βόχας ,προς την Ανώτατη Διοίκηση ΑΧΕΠΑΝΣ για παροχή θετικής γνωμοδότησης, προκειμένου να παραχωρηθεί στο Δήμο από τα αρμόδια Υπουργεία, εδαφική έκταση 6 στρεμμάτων για την Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου .

Το θέμα εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Βέλου

13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αυτοκίνητα του Δήμου)

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η επιτροπή να αποτελείται από :

Τους κυρίους Τρωγάδη Βασίλειο – Δαληβίγκα Κωνσταντίνο και Βαρδουνιώτη Τρύφωνα

Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάλληλος

14. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 154/2011 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ΄ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο Βέλου – Βόχας.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Πρόεδρος

Το θέμα αφορά την διαχείριση όλων των θέσεων του εμποροπανηγύρεων από τον Δήμο κ την υπάρχουσα επιτροπή η οποία αποτελείται

από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Λιούλια κ τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που λειτουργεί εμποροπανήγυρη .

Ο κος Λέκκας πρότεινε να μετέχουν στην επιτροπή ο κος Τσάνος κ ο κος Δαληβίγκας

Το θέμα εγκρίθηκε μ ε ψήφους 17 υπέρ της εισήγησης του Προέδρου

Έναντι 2 Λέκκας Περαχωρίτης υπέρ της πρότασης του κου Λέκκα

Ο Πρόεδρος του Βέλου ψήφισε θετικά την εισήγηση του Προεδρείου

15. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 282/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα « Επί αιτήσεως κ. Αγγελάτου Ευσταθίας για την μεταφορά περιπτέρου ».

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Πρόεδρος

Το θέμα ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο θεάτρων Κινηματογράφων Περιφέρειας Δήμου Βέλου – Βόχας, για το

έτος 2012.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίστηκαν οι Σύμβουλοι : Λιούλιας τακτικό μέλος κ Τρωγάδης ωα αναπληρωματικό μέλος

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του

Δήμου Βέλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σικυωνίων ΄΄.

Παρόντες : 19 Απόντες : 8 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου εως 20/07/2012

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Επισκευή και συντήρηση ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ ,έναντι

5 κατά Μπούρας-Τσάνος- Παππάς –Παπαγεωργίου Δαληβίγκας

1 Λευκό Περαχωρίτης

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Βέλου ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπέρ ,έναντι

5 κατά Μπούρας –Τσάνος-Παππάς-Παπαγεωργίου –Δαληβίγκας

1 Λευκό Περαχωρίτης

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Δήμου ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ ,έναντι

4 κατά Μερκούρη –Μπούρας-Παππάς -Παπαγεωργίου

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Ζευγολατιού,

Βραχατίου, Βοχαικού, ανεξάρτητα από την επούλωση λάκκων ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ ,έναντι

4 κατά Περαχωρίτης Παππάς –Μπούρας-Παπαγεωργίου

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Δήμου ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ ,έναντι

4 κατά Μπούρας Παππάς Παπαγεωργίου Δαληβίγκας

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Επούλωση λάκκων Δήμου ΄΄.

Παρόντες : 18 Απόντες : 9 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς -Σιάτος)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ ,έναντι

4 κατά Παπαγεωργίου – Μπούρας – Παππάς Περαχωρίτης

24. Περί υπάρξεως ή μη κοινόχρηστου χώρου (δρόμου), μεταξύ των ιδιοκτησιών Χριστίνας Οικονομοπούλου και Βασιλικής Κουρή στη θέση ΄΄ Λιβάδι ΄΄ Ζευγολατιού.

Παρόντες : 17 Απόντες : 10 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς –Σιάτος-Μπούρας)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Παλυβός

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου ο οποίος ψήφισε παρών .

25. Αγορά ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

Παρόντες : 17 Απόντες : 10 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς –Σιάτος-Μπούρας)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 9 ψήφους υπέρ : Πρεδάρης-Τρωγάδης-Παλυβός-Παπαλέκας-Δαρδάνης-Λιούλιας-Ντάνος-Λέκκας –Λούτας

,έναντι

7 κατά : Περαχωρίτης Παππάς Μερκούρη Τσάνος Καραφωτιάς Τσάτσαρης Δαληβίγκας

1 παρών Παπαγεωργίου

26. Έγκριση μεταφοράς λουομένων από Κοινότητες του Δήμου στην παραλία Κοκκωνίου και Βραχατίου.

Παρόντες : 17 Απόντες : 10 (Αμπού Ζολώφ-Μπεκιάρης –Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λιάκος- Τριανταφύλλου –Ραχανιώτης–Μπουγάς –Σιάτος-Μπούρας)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 04-07-2012

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

απών

Γεώργιος Πρεδάρης Κανελλόπουλος Ευθύμιος Σιάτος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση EOΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact