4-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου : Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2020

4-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2020

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία