Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Βέλου Βόχας 30/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ζευγολατιό, 23 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Α.Π. : 19561

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ………………………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 30η Νοεμβρίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 61/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012 (4η ) ΄΄.

2. Έγκριση υπάρξεως ή μη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βοχαικού, (αίτηση Α. Μπάρτζη).

3. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013.

4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Έγκριση ονομασίας οδών στην Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστριας.

6. Έγκριση ονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

7. Έγκριση ονομασίας οδών στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.

8. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων

Δήμου Βέλου με τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σικυωνίων ΄΄.

9. Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής.

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Ανακατασκευή πεζοδρομίων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. και Ε.Ο.

και διαμόρφωση ραμπών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα Τ.Δ. Ζευγολατιού και Βραχατίου ΄΄ με αριθμό μελέτης 183α/2010.

11. Έγκριση έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 (7η).

13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Disha Gazmend του Bajram.

14. Έγκριση ψήφισης πίστωσης «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ».

15. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Γ΄ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012.

16. Αναστολή εισφοράς (για το έτος 2013), για έργα ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Στιμάγκας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact