ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ζευγολατιό, 18 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Α.Π. : 823

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 25η Ιανουαρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41 Ευρω.

2. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του στην Επιτροπή παραλαβής έργων από 5.869,42 Ευρω.

3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου (αρθ. 28 ΕΚΠΟΤΑ).

4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωματικό του ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου (παρ. 1 αρθρ. 67 και παρ. 1 αρθρ. 70 του Π.Δ. 28/80).

5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων.

6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.

7. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αυτοκίνητα του Δήμου).

8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

9. Συγκρότηση Επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ν. 2307/95.

10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.

11. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή εκτίμησης, αγορά, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.

12. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου.

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραγωγικών βεβαιώσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2006 αρθρ. 3 παρ. 6.

14. Ορισμός Επόπτη λαϊκών αγορών.

15. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Ν. 1566/85).

16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 69/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (5η /2012) ΄΄.

17. Ορισμός – αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

18. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 81/2011 και της 202/2011 Α.Δ.Σ. και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας.

19.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012, Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας.

20. Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου, στη Δ.Κ. Βέλου.

21. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αρχείου της Δημοτικής Ενότητας Βέλου, στη Δ.Κ. Βέλου.

22. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2013-2015.

23. Έγκριση ή μη πώλησης πόσιμου νερού στο Δήμο Βέλου – Βόχας, με βυτιοφόρα.

24. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας» .

25. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας – Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση KOPH ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact