ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζευγολατιό, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Α.Π. : 2447

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς

Τον Δημοτικό Σύμβουλο

Καλείσθε για πρώτη φορά την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου έτους 2013 και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέλου Βόχας, έτους 2013.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013.

4. Προγραμματισμός προσλήψεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό Σχολικών κτιρίων.

5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες).

6. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.

7. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄ περί σχετικών πιστώσεων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2013, για προμήθεια καυσίμων και γάλατος, το έτος 2013 και καθορισμός τρόπου διενέργειας των προμηθειών ΄΄.

8. Καθορισμός ανώτατου ορίου για την κάλυψη δαπάνης εξόδων κηδείας Δημοτικού Συμβούλου.

9. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τελών ύδρευσης.

10. Διαγραφή οφειλών.

11. Εξέταση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.

12. Ορισμός δυο εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων Κινηματογράφων Περιφέρειας Δήμου Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας, για το έτος 2013.

14. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Βέλου με τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σικυωνίων ».

15. Γνωμοδότηση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος υδραύλακα στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αίτησης των Γεωργίου και Χρήστου Δημόπουλου.

16. Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων και εξοπλισμού από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.

17. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Δραστηριότητες των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact