Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 4323

8 η Συνεδρίαση

Tην 21η Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30,, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α

Δαληβίγκας Κων/νος Α

Δαρδάνης Γεώργιος Π

Λιούλιας Ιωάννης Π

Μπεκιάρης Δημήτριος Π

Μπουγάς Μιχαήλ Π

Ντάνος Γεώργιος Π

Παλυβός Κων/νος Π

Παπαλέκας Αθανάσιος Π

Πρεδάρης Γεώργιος Π

Σιάτος Γεώργιος Α

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π

Τρωγάδης Βασίλειος Π

Τσάνος Νικόλαος Α

Τσάτσαρης Κων/νος Π

Λέκκας Νικόλαος

Α

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Α

Λιάκος Μιχαήλ Α

Λούτας Ιωάννης Π

Τριανταφύλλου Γεώργιος Α

Ραχανιώτης Νικόλαος Π

Μερκούρη Παναγιώτα Π

Περαχωρίτης Αθανάσιος Α

Μπούρας Νικόλαος Α

Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α

Παπαγεωργίου Σωτήριος Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Α

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Α

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Α

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Α

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Π

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Π

Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Παρόντες

Τέθηκε από τον κύριο Παπαγεωργίου να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης

Ψήφισμα της Λαικής Συσπείρωσης για την 25η Μαρτίου .

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την συζήτηση του ψηφίσματος ως Θέμα Προ Ημερησίας Διάταξης .

Με ψήφους 4 υπέρ Παπαγεωργίου Ραχανιώτης Παπαλέκας Μερκούρη

έναντι 12 κατά απορρίφθηκε η ψήφιση του Ψηφίσματος .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

Για 8 μήνες

1 οδηγός ΔΕ απορριμματοφόρου

4 εργάτες ΥΕ συνοδοί απορριμματοφόρων

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 15 υπέρ μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος είπε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη κ πλήρη απασχόληση

2. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

Για 8 μήνες

1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων

————————————-

κ 2 φύλακες παραλίες έως 4 μήνες

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 15 υπέρ μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος είπε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη κ πλήρη απασχόληση

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

1ο κ 2ο Νηπ Ζευγολατιού 1 άτομο αίθουσες 5

1ο Δημ Ζευγολατιού 1 άτομο αίθουσες 17

Δημ κ Νηπ Βραχατίου 1 άτομο αίθουσες 19

3ο Νηπ κ 2ο Δημοτ Ζευγολατιού 1 άτομο αίθουσες 7

Δημ κ ΝΗπ Κοκκωνίου Πουλιτσας 1 άτομο αίθουσες 11

Δημ Βοχαικού 1 άτομο αίθουσες 14

ΓΕΛ Ζευγολατιού 1 άτομο 4 αίθουσες

ΕΠΑΛ Ζευγολατιού 1 άτομο 8 αίθουσες

Γυμν Βραχατίου 1 άτομο 14 αίθουσες

ΓΕΛ Βέλου 1 άτομο 14 αίθουσες

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 15 υπέρ μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος είπε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη κ πλήρη απασχόληση

4. Έγκριση προϋ/σμού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βέλου-Βόχας (ΔΗ.Κ..Ε.ΒΕ.ΒΟ.).

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

Έσοδα 265.902

Έξοδα 265.902

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 15 υπέρ μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο οποίος ζήτησε οι δράσεις των Επιχειρήσεων Βοήθεια στο Σπίτι ΚΗΦΥ κλπ να αναληφθούν από Ενιαίο Κρατικό Φορέα .

5. Αλλαγή χρήσης μισθώματος ακινήτου στο Βέλο για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ μειοψηφούντος του κου Λούτα ΚΑΤΑ ο οποίος πρότεινε την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Βραχάτι, κ του κου Παπαγεωργίου ΛΕΥΚΟ

Ψήφισε θετικά κ Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

6. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ΔΕ Βόχας κος Λιούλιας

Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ΔΕ Βέλου κος Τσάνος

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας κος Ραχανιώτης

Ένας υπάλληλος κοςΤριαντάφυλλος Γεώργιος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 15 υπέρ κ 1 ΛΕΥΚΟΥ του κου Παπαγεωργίου

7. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Αφορά την πρώτη κατανομή 2013

Ποσό 15.240 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ποσό 10.211,05 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

8.Τροποποίηση της αριθ. 212/12 Α.Δ.Σ. περί της εισφοράς για έργα ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Στιμάγκας.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Προτείνετε η κατάργηση επιβολής εισφοράς

Εγκρίθηκε η κατάργηση της εισφοράς κατα πλειοψηφίαμε ψήφους 13 υπέρ , μειοψηφούντος των κυρίων Ραχανιώτη ο οποίος πρότεινε να διατηρηθεί η εισφορά μέχρι την αποπληρωμή του δανείου ,κ των Λούτα κ της κυρίας Μερκούρη οι οποίοι συμφώνησαν με την πρόταση του κου Ραχανιώτη .

Ψήφισε την κατάργηση κ ο Πρόεδρος της Στιμάγκας

9. Διαγραφή οφειλών.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Διαγραφή ποσού 106 ,67 ευρώ λόγω λάθους χρέωσης

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

10. Εξέταση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Εξετάστηκε αίτηση δημότη ο οποίος έχει αναπηρία 80 % για μείωση των τελών ύδρευσης

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Προτείνεται μείωση 50 % για ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΜΕΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ με ποσοστό αναπηρίας 67 % κ άνω

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 15 υπερ της εισήγησης έναντι 1 ΚΑΤΑ

ο κος Παπαγεωργίου εισηγήθηκε μείωση 50% των τελών για όλους τους δημότες

11.Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως πολιτών.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

Αφορά οδούς στο Βραχάτι η δαπάνη βαρύνει τους ιδιώτες

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας ΄΄.

Παρόντες 16 Απόντες 11

Εισηγητής : Πρόεδρος

Παράταση 2 μήνες έως 28 Μαΐου 2013 .

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 21-03-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΩΝ

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΄΄LOUTRAKI THERMAL SPA΄΄ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact