Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17ης Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 5840

9 η Συνεδρίαση

Tην 17η Απριλίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε

στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό,

το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα

με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου,

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,

δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Π αποχώρησε κατά τη συζήτηση στο 2ο ΘΗΔ

Δαληβίγκας Κων/νος Π αποχώρησε στο 10ο ΘΗΔ

Δαρδάνης Γεώργιος Π

Λιούλιας Ιωάννης Π αποχώρησε στο 10ο ΘΗΔ

Μπεκιάρης Δημήτριος Π

Μπουγάς Μιχαήλ Π αποχώρησε στο 10ο ΘΗΔ

Ντάνος Γεώργιος Π

Παλυβός Κων/νος Π

Παπαλέκας Αθανάσιος Π

Πρεδάρης Γεώργιος Α

Σιάτος Γεώργιος Π αποχώρησε κατά τη συζήτηση στο 2ο θέμα

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π αποχώρησε στο 4o ΘΗΔ

Τρωγάδης Βασίλειος Π

Τσάνος Νικόλαος Π

Τσάτσαρης Κων/νος Α

Λάζος Χρήστος

Π αποχώρησε στο 15ο ΘΗΔ

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Π αποχώρησε στο 14ο ΘΗΔ

Λιάκος Μιχαήλ Π

Λούτας Ιωάννης Α

Τριανταφύλλου Γεώργιος Π αποχώρησε στο 15ο ΘΗΔ

Ραχανιώτης Νικόλαος Π

Μερκούρη Παναγιώτα Π

Περαχωρίτης Αθανάσιος Π αποχώρησε στο 22ο ΘΗΔ

Μπούρας Νικόλαος Π

Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Π αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων

Παπαγεωργίου Σωτήριος Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών

και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Α

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Α

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Α

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Α

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Α

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α

Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής

Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

Ενημερώσεις-Επίκαιρες ερωτήσεις – προτάσεις

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τριαντάφυλλος ενημέρωσε το Σώμα ότι αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας στην θέση του παραιτηθέντα κου Λέκκα ορίζεται ο κος Λιάκος .

O Δήμαρχος εξέφρασε τη λύπη του για την παραίτηση του κου Λέκκα κ ευχήθηκε στον κο Λάζο που τον αντικατέστησε καλή επιτυχία ως Δημοτικός Σύμβουλος .

Προς Ημερήσιας Διάταξης

1. Παροχή διευκρινίσεων επί του Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2013.

Παρόντες 23

Απόντες 4 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

εγκρίνεται η συζήτηση ως κατεπείγον κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου ο οποίος ψήφισε Λευκό

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση που αφορά μείωση 184,054,99 ευρώ του σκέλους των εξόδων με ψήφους 21 υπερ έναντι 2 κατά των κυρίων Περαχωρίτη κ Παπαγεωργίου .

1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, έτους 2013.

Παρόντες 23 Απόντες 4 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη

Εισηγητής : κος Μαρινάκος Πρόεδρος του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου Βόχας

Έσοδα : 213.096,65

Έξοδα : 210.720,02

Αποθεματικό: 2.376,63

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 22 υπερ έναντι 1 κατά του κου Παπαγεωργίου

2. Ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βέλου Βόχας καταβολής των οφειλών προς το Ελληνικό δημόσιο και μισθούς εργαζομένων που έχουν προκύψει από την υπό εκκαθάριση Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βέλου.

Παρόντες 21 Απόντες 6 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Σύμφωνα με τον Ν 4071/2012 οι Δήμοι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις για την καταβολή των οφειλών των λυθέντων ή υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο κ το ΙΚΑ εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ,ανεξαρτήτως αν βεβαιώθηκαν ή όχι εως τις 31-12-2010 .Σύμφωνα με τον ισολογισμό της επιχείρησης του έτους 2011 κ τα δεδομένα των ορκωτών λογιστών της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης ΔΑΕΒέλου υπάρχουν οι κάτωθι οφειλές ΔΟΥ από 01-01-2005 271.056,14 κ με προσαυξήσεις 604.532,56 ευρώ

ΙΚΑ :από 01-01-2008 74.227,49 κ με προσαυξήσεις 94.320,54 ευρώ

Οφειλές από μισθοδοσίες από 01-01-2010 55.717,69 ευρώ .

Για την διευκόλυνση του Δήμου εισηγείται την πληρωμή των άνω υποχρεώσεων χωρίς τις προσαυξήσεις κάνοντας χρήση του Ν 4071/2012 .

ο κος Τσάνος κατέθεσε πρόταση αναβολής συζήτησης του θέματος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 15 υπερ Καραφωτιάς Δαρδάνης Μπεκιάρης Μπουγάς Ντάνος Παλυβός Παπαλέκας Τζαναβάρα Τρωγάδης Λάζος Κανελλόπουλος Λιάκος Τριανταφύλλου Ραχανιώτης Μπούρας έναντι 3 της πρότασης του κου Τσάνου για αναβολή Τσάνος Δαληβίγκας Μερκούρη , 2 λευκών του κυρίου Λιούλια κ του κου Παπαγεωργίου κ 1 κατά του κου Περαχωρίτη

3. Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο, με τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄) έσοδα.

Παρόντες 21 Απόντες 6 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Σιάτος -Αμπου Ζολώφ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Αφορά την αίτηση συμψηφισμού των οφειλών χωρίς τις προσαυξήσεις του θέματος 2 της ημερήσια διάταξης ύψους 271.056,14 κ 74.227,49 ευρώ με οφειλόμενα του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ

ο κος Τσάνος κατέθεσε πρόταση αναβολής συζήτησης του θέματος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 15 υπερ Καραφωτιάς Δαρδάνης Μπεκιάρης Μπουγάς Ντάνος Παλυβός Παπαλέκας Τζαναβάρα Τρωγάδης Λάζος Κανελλόπουλος Λιάκος Τριανταφύλλου Ραχανιώτης Μπούρας έναντι 3 της πρότασης του κου Τσάνου για αναβολή Τσάνος Δαληβίγκας Μερκούρη , 1 λευκού του κυρίου Λιούλια κ 2 κατά του κου Περαχωρίτη κ του κου Παπαγεωργίου

4. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Διαχείρισης Αιγιαλού – Παραλίας Δήμου Βέλου Βόχας.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Πρόεδρος

Προστίθεται έκταση 100 τμ για ενοικίαση

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

5. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Βέλου Βόχας.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά κλίμακα κατανάλωσης κτηνοτροφικών μονάδων ως εξής:

0 εως 500 κυβικά

Κ από 501 κυβικά κ άνω

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 19 υπερ έναντι 1 κατά του κου Παπαγεωργίου

6. Έγκριση χρέωσης παροχής εργοταξιακού ρεύματος.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Αφορά την χρέωση για εργοταξιακού ρεύματος το 1/2 του συνολικού εμβαδού της υπο ανέγερσης οικοδομής κ η χρέωση αν τ.μ να είναι ίδια με αυτή των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσης που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικίες.Το προαναφερόμενο τέλος κ ο φόρος θα επιβάλλονται κ στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης κ εκτός ορίων οικισμού .

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία μειοψηφούντων των κυρίων Παπαγεωργίου που ψήφισε κατά κ του κου Περαχωρίτη που ψήφισε λευκό

7. Έγκριση καθορισμού τέλους αποκομιδής ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Επιβολή τέλους 5,00 ευρώ ανα κυβικό μέτρο ή ανα μονάδα αποκομιδής για ογκώδη αστικά απορρίμματα κ προϊόντα κηπουρικών εργασιών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 19 υπερ έναντι 1 κατά του κου Παπαγεωργίου ο οποίος πρότεινε να μην υπάρχει χρέωση

8. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά τους κωδικούς ταχυδρομικών τελών ,ΚΤΕΟ κ έργων φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

9. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών φόρων – τελών στον κ. Γ. Α Καλαντζή.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά επιστροφή τελών καθαριότητος φωτισμού

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

10. Μονομερή καταγγελία της σύμβασης για εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Στιμάγκας.

Παρόντες 17 Απόντες 10 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Λόγω μη καταβολής μισθωμάτων καταγγέλεται η σύμβαση

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου κ του κου Παπαλέκα .

11. Διαγραφή οφειλών.

Παρόντες 17 Απόντες 10 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορούν λάθος χρεώσεις κ πληρωμές που έχουν γίνει δυο φορές .

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων.

Παρόντες 17 Απόντες 10 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς

Εισηγητής : Πρόεδρος

Αφορά την Β κατανομή 2013 .Στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή κατανέμονται 15.240,00 ευρώ κ στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή 10.211,05 ευρώ

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

13. Προσδιορισμός ισάριθμων και συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2013.

Παρόντες 17 Απόντες 10 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς

Εισηγητής : Πρόεδρος

4 θέσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού

4 θέσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου

4 θέσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου

2 θέσεις στη Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου

2 θέσεις στη Τοπική Κοινότητα Νεράντζας

1 θέση στη Τοπική Κοινότητα Μπολατίου

1 θέση στη Τοπική Κοινότητα Πουλίτσας

1 θέση στη Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισαν οι παρόντες Πρόεδροι

14. Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Κ. Βραχατίου και στις Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρες κ.λ.π. για το έτος 2013.

Παρόντες 16 Απόντες 11 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Κανελλόπουλος

Εισηγητής : Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

15. Προσδιορισμός στο Κρατικό Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (του Εθνικού Κτηματολογίου) των διοικητικών ορίων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Βέλου Βόχας.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής : κος Μπούρας

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

16. Γνωμοδότηση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος δρόμου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου, κατόπιν αιτήσεως κ. Μ. Παπαδάκη.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής : κος Μπούρας

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι είναι δημοτικού χαρακτήρα ο δρόμος .

17. Γνωμοδότηση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος δρόμου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου, κατόπιν αιτήσεως κ. Α. Ι. Σπυρόπουλου.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής : Πρόεδρος

Απορρίπτει ΟΜΟΦΩΝΑ τον χαρακτηρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθότι τα στοιχεία είναι ελλιπή και δεν αποδεικνύεται ότι είναι ιδιωτικός ο δρόμος

18. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Πανανή Γεώργιο του Ευστρατίου, στη Δ.Κ. Βραχατίου.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής : Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

19. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής : Πρόεδρος

Αννίβας Παπακυριάκος

Δήμαρχος

Ανδρικόπουλος Χαράλαμπος

Βασιλακόπουλος

Ιωάννης

Βελέντζας Ιωάννης

Βλαχογιάννη Μαρία

Βουδούρης Γεώργιος

Γκουμότσιου Ιωάννα

Δανιήλ Ευάγγελος

Δημάκης Παναγιώτης

Δήμας Βασίλειος

Δημάκης Αντώνιος

Ζάρκου Αικατερίνη

Ζαφειροπούλου Μαριαλένα

Θερμός Χρήστος

Καλλίρης Αλέξιος

Καλλίρης Δημήτριος

Καραγιάννη Βασιλική

Κόλλια Μαριέττα Κοσσιέρη Παρίντα

Κουσουλός Γρηγόριος

Λιμιάτη Μαργαρίτα

Λιούντρης Γεώργιος

Λουβιτάκης Ευάγγελος

Μάνος Ιωάννης

Μαρούση Γεωργία

Μαυραγάνης Χρήστος Μελέτση Σοφία Μουτάφης Γεώργιος

Μπουτσιούκος Ιωάννης

Νιάγκος Ξενοφών

Παθέκα Εύα

Παπαλέκας Ιωάννης

Πολίτης Θεοφάνης Ράπτης Θεόδωρος

Ραψωματιώτης Δημήτριος

Ρόζος Νικόλαος

Ρωμανός Κων/νος

Σκάζα Ιωάννα Σταματόπουλος Παναγιώτης

Τέκνου Αναστασία

Τσάκωνας Ευάγγελος

Τσελώνη Αικατερίνη Τσεπεντζή Δήμητρα

Τσιούτσης Θεόδωρος Τσόγκας Παντελής

Φούζα Ευαγγελία

Χαλκιώτη Ευταξία

Χατζηπαπάς Πέτρος

Χάτσιος Ιωάννης

Χρυσικόπουλος Ιωάννης

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου

Ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί με την χρησιμότητα της Επιτροπής .

20. Αντικατάσταση – ορισμός μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής

Προστασίας.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος

Εισηγητής :

αναβολή

21. Αντικατάσταση – ορισμός μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Παρόντες Απόντες

Εισηγητής :

αναβολή

22. Αντικατάσταση – ορισμός μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου Βόχας ».

Παρόντες 13 Απόντες 14 Πρεδάρης -Τσάτσαρης- Λούτας -Τσοτσώνη-Αμπου Ζολώφ-Σιάτος-Τζαναβάρα Δαληβίγκας Λιούλιας Μπουγάς Λάζος Τριανταφύλλου-Κανελλόπουλος Περαχωρίτης

Εισηγητής : Πρόεδρος

Αντικαθίσταται ο κος Λέκκας από τον κο Λούτα

Η κα Καλαπόδη από την κα Σακελλαρίου Χριστίνα

Ο κος Κούλης από τον κο Γιάνναρο Αντώνιο

Η κα Μπουλντά κ η κα Τσιάλιου από τον κο Χρυσικόπουλο Ιωάννη κ κα Κραβαρίτη Ελένη Καψοκέφαλου

Ο κος Βορινιώτης από τον κο Μπέκα Παναγιωτης

Η Φούζα Χριστίνα κ ο Μπάρτζης Ευάγγελος από την κα Παπαντωνίου Χριστίνα κ Μητσοπούλου Παναγιώτα

Ο κος Ρόζος Νικόλαος από την Κοντογιάννη Παναγούλα

εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 17-04-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση 26 Aπριλίου 2013 τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact