ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ζευγολατιό 27 Μαΐου 2013.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 9020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ,

ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ο Δήμαρχος Βέλου -Βόχας διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του άρθ. 192 του Ν.3463/2006 η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Κ. Βραχατίου και τις Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας, αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση στρωμνών και ξαπλώστρων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2013, με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

-Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω:

■ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του συμμετέχοντος [αν είναι φυσικό πρόσωπο] και του

εγγυητή του.

■ Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία και έγγραφο νομιμοποίησης

του συμμετέχοντα.

■ Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος.

■ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος περί του ασκούμενου επαγγέλματος και ότι

έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

■ Δύο [2] Εγγυητικές Επιστολές [όπως αναφέρεται στo άρθρο 4 ].

■ Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος.

■ Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής συμμετοχής στη δημοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού.

Επίσης όσοι συμμετέχουν στη δημοπρασία σαν εγγυητές, μπορούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία σαν εγγυητές μόνο για έναν πλειοδότη.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στο Ζευγολατιό την 10η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για τις παρακάτω θέσεις.

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη την πρώτη φορά θα επαναληφθεί στις 17η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 13:00.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι θέσεις είναι:

1.- Για τη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου :

► Θέση Α΄, τμήμα έκτασης εκατόν είκοσι (120 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της παιδικής χαράς και σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Γεωργίου Διονύσιου του Χαραλάμπους, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

► Θέση Β’ , τμήμα έκτασης εκατόν πενήντα (150 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και δυτικά του πεζόδρομου, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

► Θέση Γ’ , τμήμα έκτασης εκατόν πενήντα (150 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Βουβουλούδα, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

► Θέση Δ’ , τμήμα έκτασης εκατό (100 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια και σε ευθεία προέκταση της οικοδομής ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

► Θέση Ε΄, τμήμα έκτασης εκατό (100 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται βόρεια της βρύσης «ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ» και σε ευθεία γραμμή με την οικοδομή Βουβουλούδα [δυτικά της θέσης Β και ανατολικά της θέσης Γ, με ελεύθερους διαδρόμους μεταξύ των θέσεων Β και Γ πλάτους 5 μέτρων], για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

► Θέση ΣΤ’ , τμήμα έκτασης πενήντα (50 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας Σταμάτη που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Επίσης προτείνεται:

2.- Για την Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου, τμήμα έκτασης εξήντα (60 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Αύρας έναντι του δημοτικού πάρκινγκ και σε ευθεία προβολή με το ξενοδοχείο «RAFAELA», για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

3.- Για την Τοπική Κοινότητα Νεράντζας, τμήμα έκτασης σαράντα (40 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται σε ευθεία προβολή του καφενείου ιδιοκτησίας Γ. Δημόπουλου (βορειοανατολικά των οικιών Παλαμίδη και Συρίγου), για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται αποκλειστικά για το έτος 2013.

ΑΡΘΡΟ 3

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφορά

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ενιαίο τίμημα δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για τις θέσεις της Δ.Κ. Βραχατίου και δώδεκα (12,00€) ευρώ για τις υπόλοιπες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Εγγυητική επιστολή

Ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει α] εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δημοσίου από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, που να αντιστοιχεί στο 20% του συμφωνηθέντος μισθώματος, η οποία παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή του συμφωνηθέντος μισθώματος, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, το μίσθωμα επανακαθορίζεται στο ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας και η υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αναβάλλεται για δύο (2) εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να προσκομιστεί από τον μισθωτή νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου που αντιστοιχεί σε 20% του επαναπροσδιορισθέντος μισθώματος.

Εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χρηματικό κατάλογο από τον υπόχρεο του οφειλόμενου ποσοστού 20% επί του μισθωτικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για το οποίο έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή.

Και β] Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή σαν εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή:

Για τη Δ.Κ. Βραχατίου :

Α)Για τη θέση Α, 180,00 ευρώ, Β)Για τη θέση Β, 225,00 ευρώ, Γ)Για τη θέση Γ, 225,00 ευρώ, Δ)Για τη θέση Δ, 150,00 ευρώ, Για τη θέση Ε, 150,00 ευρώ ΣΤ) Για τη θέση ΣΤ, 75,00 ευρώ.

Για την Τ.Κ. Κοκκωνίου : 72,00 ευρώ

Για την Τ.Κ. Νεράντζας : 48,00 ευρώ

Η εγγύηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αντικατασταθεί με άλλη, ίσου ποσού με το ένα δέκατο (1/10) του τιμήματος που επιτεύχθηκε, για όλη τη διάρκεια της μίσθωση, η οποία θα επιστραφεί με την παράλληλη εξόφληση του μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6

Σύμβαση

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μισθωτή, εφόσον αυτός, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οφειλόμενου, βάσει του χρηματικού καταλόγου, ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε βάρος του, η δε Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ακύρωσης του συνταχθέντος χρηματικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση που μετά τη δημοπρασία δεν συναφθεί μισθωτική σύμβαση, εφόσον αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2013. Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

ΑΡΘΡΟ 8

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος.

Το ποσό καταβάλλεται ως εξής:

-με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου και ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.

-Το υπόλοιπο του μισθώματος θα καταβληθεί το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2013.

ΑΡΘΡΟ 9

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ.Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 801/05.04.2013 τεύχος Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2013 ΚΥΑ [ΦΕΚ 1094/2013 τεύχος Β΄] περί : «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 12

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την οποία [κατάσταση] συμπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρόντως λόγου.

ΑΡΘΡΟ 13

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του.

ΑΡΘΡΟ 14

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 15

Άλλες διατάξεις

-Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.

-Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι δεν είναι οφειλέτες προς τον Δήμο Βέλου-Βόχας.

-Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Θα υπολογισθούν αναλογικά για κάθε μισθωτή με βάση των αριθμό των πλειοδοτών και των συνολικών εξόδων που θα προκύψουν.

-Η ακριβής οριοθέτηση επί του εδάφους θα γίνεται με ειδικούς πασσαλοδείκτες με ευθύνη του Δήμου.

.

ΑΡΘΡΟ 16

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο 4 στο Βέλο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-Διεύθυνση Αγ. Μαρίνας 101 Βέλο, Τηλέφωνο 2742-360311, FAX 27420-34000.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 14 ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact