Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ζευγολατιό, 21 Αυγούστου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Α.Π. : 15060
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 28η Αυγούστου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 64/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» οικ. έτους 2013 (2η) ΄΄.
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων Κινηματογράφων Περιφέρειας Δήμου Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας, για το έτος 2013.
3. Έγκριση έναρξης από το Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του αρθ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το αρθ. 2 του ΦΕΚ 2200/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «Π. Μπαχταλιάς – Π. Τσίτσιος ΟΕ».
4. Έγκριση ονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.
5. Έγκριση ονομασίας οδών στην Τοπική Κοινότητα Μπολατίου.
6. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονιων Νήσων στον άξονα προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου» στη Θεματική Προτεραιότητα 60 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών» και στην κατηγορία πραξης «Δημιουργία /Υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό τομέα».
7. Σχεδιασμός πρότασης και συμπλήρωση των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων.
8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 54/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ » με θέμα ΄΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (2η) ΄΄.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 64/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ » με θέμα ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (3η) ΄΄.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (4η).
11. Γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αιτήσεως κ. Ι. Θωμόπουλου.
12. Αναγνώριση οδού εντός σχεδίου πόλεως Βέλου και προϋφιστάμενη του 1923 στη Δ.Κ. Βέλου κατόπιν αιτήσεως κ. Α. Σκούρου.
13. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου με γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Μπολατίου.
14. Συγκρότηση Επιτροπής για το θέμα «Αναγνώριση οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική Κοινότητα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact