Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31η Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό 27 Δεκεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               Α.Π. : 22885
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 31η Δεκεμβρίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :
1. ‘Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014
2. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 81/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» οικ. έτους 2013 (4η/2013) ΄΄.
3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. . «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ΄΄.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (8η).
5. Κατανομή Δ΄ δόσης 2013 της Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου.
6. Γνωμοδότηση για κάθε είδους σχολική μεταβολή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
7. Καθορισμός μειωμένου τιμολογίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προϋποθέσεις υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρ. 16 Κανονισμού Ύδρευσης
8. Προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014.
9. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.
10. Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2
του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως των Π. Σωτηράκου και Κ. Ζέρβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact