ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Βραχάτι  31/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 81

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

Κατεβάστε την σε μορφή .pdf

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις διατάξεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄)
  • Τις διατάξεις του ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄)
  • Τις διατάξεις του ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄)
  • Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων»
  • Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77-Α΄) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και
  • Την υπ΄αρ. 10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας «περί καθορισμού τμημάτων χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με δημοπρασία για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το έτος 2014 και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Στις 10/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διτάξεις του Π.Δ. 270/81, η παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το έτος 2014, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

Τρόπος διενέργειεας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζομένης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζομένης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπώνυμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δεύσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του

-Σχετικό παραστατικό εκπροσώπισης, αν είναι εταιρεία και έγγραφο νομιμοποίησης του συμμετέχοντα

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος

-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του συμμετέχοντος  ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4)

-Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος

-Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος περί μη οφειλής στο Δήμο Βέλου-Βόχας και στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας»

-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη του διαγωνισμού στην επιτροπή δημοπρασίας στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και τον αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής συμμετοχής στη δημοπρασία σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού. Επίσης όσοι συμμετέχουν στη δημοπρασία σας εγγυητές, μπορούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία ως εγγυητές μόνο για έναν πλειοδότη. Κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στο χώρο που διενεργείται η δημοπρασία μόνο ο ενδιαφερόμενος και ο αντίστοιχος εγγυητής του. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στην δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται επί απλού χάρτου.

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και  ώρα από 10.00π.μ. έως  10.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για τις παρακάτω θέσεις.

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την 17η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα από 10.00π.μ.  έως 10.30π.μ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζομένης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζομένης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι θέσεις είναι:

1)Θέση Α : τμήμα έκτασης 400τ.μ. όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2)Θέση Β: τμήμα έκτασης 400τ.μ. (ομοίως ως ανωτέρω)

3)Θέση Γ: τμήμα έκτασης 400τ.μ. (ομοίως ως ανωτέρω)

4)Θέση Δ: τμήμα έκτασης 400τ.μ. (ομοίως ως ανωτέρω)

5)Θέση Ε: τμήμα έκτασης 400τ.μ. (ομοίως ως ανωτέρω)

6)Θέση ΣΤ: τμήμα έκτασης 400τ.μ. (ομοίως ως ανωτέρω)

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται μέχρι 31/10/2014.

ΑΡΘΡΟ 3

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφροράς ορίζεται ενιαίο το ποσόν των δέκα (10) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τις θέσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ.

ΑΡΘΡΟ 4

Εγγυητική Επιστολή

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, δηλαδή: για τις θέσεις Α, Β, Γ, Δ , Ε και ΣΤ:   400,00 ευρώ.

Η εγγύηση αυτή μετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης θα αντικατασταθεί με άλλη ίσου ποσού με το ένα δέκατο (1/10) του τιμήματος που επιτεύχθηκε, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, η οποία θα επιστραφεί με την παράλληλη εξόφληση του μισθώματος

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια παραχώρησης

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έως την 31/10/2014. Μετά τη λήξη της δεν επιτρέπεται η παραμονή στον παραχωρούμενο χώρο. Με την λήξη της παραχώρησης ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

ΑΡΘΡΟ 7

Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος

Το αντάλλαγμα καταβάλλεται με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας σε ποσοστό 50% και υπόλοιπο 50% σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, την 20η εκάστου επόμενου μηνός.

ΑΡΘΡΟ 8

Ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την όποια κατάσταση βρίσκεται ο προς παραχώρηση χώρος και για τον οποίο έχει λάβει γνώση (της κατάστασης) και ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος ή και σε λύση της παραχώρησης άνευ υπάρχοντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 9

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος δημοτικής κοινότητας Βραχατίου και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 10

Υποχρεώσεις -τεχνικές προδιαγραφές

Ο τελευταίος πλειοδότης υπόκειται στις υποχρεώσεις του ν.2971/2001 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τα όρια του χώρου που του παραχωρήθηκε να τον προστατεύει από κάθε καταπάτηση και γενικά να τον διατηρεί καθαρό και σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή παραχώρηση χρήσης καθώς και έγγραφη παραχώρηση του χώρου από τον τελευταίο πλειοδότη.

Η ακριβής οριοθέτηση επί του εδάφους θα γίνεται με ειδικούς πασσαλοδείκτες με ευθύνη του ΝΠΔΔ.

Η παραχώρηση γίνεται για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένα εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στους παραχωρούμενους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ. στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης). Στις κατασκευές διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

Στους παραχωρούμενους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ως «σέτ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ΄ελάχιστον επιφάνεια 6,0τ.μ. και το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ομπρελών-ξαπλωστρών και της ακτογραφμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους δέκα (10) μέτρων ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 10 μέτρα). Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης τα ανωτέρω απομακρύνονται από το χώρο χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου. Όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις έδρασης που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση μετακίνησης ή μεταφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Άλλες διατάξεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για περισσότερες από μία παραχωρούμενη θέση όπως έχει καθορισθεί ανωτέρω.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι δεν είναι οφειλέτες προς τον Δήμο Βέλου-Βόχας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας.

ΑΡΘΡΟ 12

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του δήμου κα Σαρρή Αργυρώ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2741055274).

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκος Παναγιώτης                                                             1.-Μερκούρη Παναγιώτα

2.-Τρωγάδης Βασίλειος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Tην Κυριακή 6 Απριλίου 2014 καθαρίζουμε τις παραλίες του Δήμου μας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact