ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ζευγολατιό 11 Ιουνίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Α.Π. : 10208
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 18η Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2014 (3η)
2. Τροποποίηση προϋ/σμού του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2014 (1η)
3. Τροποποίηση προϋ/σμού του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2014 (2η)
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εποχικών αναγκών
5. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδότοπων
6. Έγκριση κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας και πολιτικής προστασίας
7. Χορήγηση άδειας στη ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα και κοπή δένδρων
8. Έγκριση και παραλαβή της A φάσης της μελέτης: «Κύρωση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Κρηνών – Κοκκωνίου»

9. Εγκριση 1ου Τελικού- Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Επούλωση λάκκων Δήμου» (Α.Μ. 07/2013)
10. Έγκριση μεταφοράς λουομένων από Κοινότητες του Δήμου στην παραλία Κοκκωνίου και Βραχατίου
11. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 54/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως δημοτών
12. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 65/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως δημοτών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact