Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (20-6-2014)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 8ης/20-06-2014 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 34/2014
Περίληψη: Περί αιτήσεως της «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης, για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2014.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 145/16-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234,240,244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντες οι 3 ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1.-Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.-Πολυζωΐδης Παναγιώτης, Λιμενάρχης, τακτικό μέλος
2.-Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος 2.-Μερκούρη Παναγιώτα, τακτικό μέλος
3.-Τρωγάδης Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος φέρνει για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος την αρ. 120/7-5-2014 αίτηση της εταιρείας «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Παπαγεωργόπουλο Νικόλαο του Ηλία, με την οποία ζητά την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου έκτασης 82,50 τ.μ. στη Χ.Ζ. λιμένα Βραχατίου έμπροσθεν της Επιχείρησης Αναψυχής-Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) που λειτουργεί βάσει της αρ. 10827/19-06-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επί της οδού Α.Λαζανά στην παραλία Βραχατίου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2014 όπως ακριβώς φαίνεται στο επισυναπτόμενο της αίτησης τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ.Μηχανικού Ευθυμίου Σπ.Λιβάνη που θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τ.Ε. του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.
Έπειτα ο Πρόεδρος λέγει ότι με την αρ. 9/2013 απόφασή μας που εγκρίθηκε με την αρ. 882/12124/18-4-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ ΒΕΧ4ΟΡ1Φ-ΣΡΚ), η οποία συμπληρώθηκε με την αρ. 41/2013 απόφασή μας που εγκρίθηκε με την αρ. 1613/26138/28-6-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ ΒΛ4ΤΟΡ1Φ-2ΒΔ), καθορίσαμε ετήσιο αντάλλαγμα για απλή παραχώρηση χώρων εντός Χ.Ζ. λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο ύψος των 13,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει επί του ανωτέρω αιτήματος υπό τον όρο να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί τροποποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
4. Την αρ. 9/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ «Περί καθορισμού ανταλλάγματος για απλή παραχώρηση χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Βραχατίου αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας» που συμπληρώθηκε με την αρ. 41/2013 απόφαση του Δ.Σ.
5. Τα τοπογραφικά διαγράμματα του Πολ.Μηχανικού Ευθυμίου Λιβάνη
6. Την αρ. 10827/19-6-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παραχώρηση στην «ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ε.Ε..» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Παπαγεωργόπουλο Νικόλαο του Ηλία, ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου έκτασης 82,50 τ.μ. που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου και έμπροσθεν του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)», για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2014, έναντι του συνολικού ανταλλάγματος που ανέρχεται στο ποσό των 1.072,50 ευρώ (82,50 τ.μ. Χ 13,00 ευρώ/τ.μ. = 1.072,50) . Το ανωτέρω ποσό επιβαρύνεται με κρατήσεις 3,6% υπέρ χαρτοσήμου ΟΓΑ (38,61 ευρώ) και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (32,18 ευρώ).
Η καταβολή του ανωτέρω ανταλλάγματος θα γίνει ως εξής: το 50% του ανταλλάγματος με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της εγκριτικής απόφασης του Γ.Γ Αποκ/μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, και το υπόλοιπο 50% σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο όριο τα 150,00 ευρώ) που θα καταβληθούν την 20η ημέρα εκάστου μηνός.
Σε περίπτωση μη καταβολής του 50% του ανταλλάγματος με την έγκριση της παραχώρησης ή μη καταβολής έστω και μιας εκ των τριών δόσεων του υπόλοιπου 50% του ανταλλάγματος, η παρούσα θα ανακληθεί άμεσα με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς καμία αποζημίωση του ανωτέρω.
Η παρούσα παραχώρηση γίνεται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζόδρομου αλλά και η προσέγγισή του προς την θάλασσα.
2 Ο ενδιαφερόμενος θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρήθηκε καθαρό και θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
3. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά της σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων δικαιώματος χρήσης χώρων.
7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής Ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται η ενδιαφερόμενη να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση.
8. Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το ν. 734/77 (ΦΕΚ 319 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλάσσιων εκτάσεων κ.λ.π.
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285) η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία).
13. Για την παρούσα απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Επίσης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Τρωγάδης Βασίλειος
2.-Τζαναβάρα Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Yποβολή Αιτήσεων για τους μελισσοκόμους ΄΄Αντικατάσταση κυψελών΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact