Απόσπασμα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18ης Ιουνίου 2014 (8η Συνεδρίαση Δ.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 10208

8 η Συνεδρίαση

Την 18η Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,30, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

Δαρδάνης Γεώργιος Πρόεδρος Π
Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α
Δαληβίγκας Κων/νος Α
Καραφωτιάς Γεώργιος Π
Λιούλιας Ιωάννης Α
Μπεκιάρης Δημήτριος Π
Μπουγάς Μιχαήλ Α
Ντάνος Γεώργιος Π
Παλυβός Κων/νος Π
Παπαλέκας Αθανάσιος Α
Πρεδάρης Γεώργιος Π
Σιάτος Γεώργιος Α
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π
Τρωγάδης Βασίλειος Π
Τσάνος Νικόλαος Α
Τσάτσαρης Κων/νος Π αποχώρησε με την έναρξη συζήτησης του 1ου ΘΕΗΔ
Λάζος Χρήστος
Α
Κανελλόπουλος Ευθύμιος Π
Λιάκος Μιχαήλ Π
Λούτας Ιωάννης Α
Τριανταφύλλου Γεώργιος Α
Ραχανιώτης Νικόλαος Π
Μερκούρη Παναγιώτα Α
Περαχωρίτης Αθανάσιος Π
Μπούρας Νικόλαος Π
Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α
Παπαγεωργίου Σωτήριος Π
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Π
Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος
ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Α
Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π
Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Α
Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π
Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π
. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π
Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Α
Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Π
Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Α
Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας
Α

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή παραίτησης Δαληβίγκα Κωνσταντίνου από μέλος του ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Βόχας και ορισμός νέου μέλους στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου
του από μέλος

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Δεν εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 10 υπερ έναντι 4 των κ.κ Περαχωρίτης Λιακος Καραφωτιάς Ραχανιώτης κατά , δεν έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 7 του Ν 3852/2010 στο οποίο αναφέρεται ότι απαιτείται για τη συζήτηση του η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών ήτοι 14 .

2 .Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Βέλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σικυωνίων

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

*Εγκρίνεται η συζήτηση του Θέματος ΕΗΔ με 14 ψήφους σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 7 του Ν 3852/2010 .

*Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με 14 ψήφους έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

*Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2014 (3η)

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους11 έναντι 3 Λιάκος Καραφωτιάς Περαχωρίτης έκρινε ότι πληρoί τις προϋποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Αφορά τροποποίηση 13 κωδικών του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση και οι 4 τροποποιήσεις που κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Τρωγάδης με ψήφους 10 υπέρ έναντι 3 κατά Λιάκος Καραφωτιάς Περαχωρίτης και ενός λευκού Παπαγεωργίου
Οι Σύμβουλοι κ.κ Λιάκος Ραχανιώτης Καραφωτιάς ψηφίζουν την αναμόρφωση για το πετρέλαιο θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων και 4 τροποποιήσεις που πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης
2. Τροποποίηση προϋ/σμού του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2014 (1η)
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 13 υπέρ , έναντι 1 κος Περαχωρίτης έκρινε ότι πληροί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Αφορά τροποποίηση 6 κωδικών του Προυπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους 12 υπερ ,κατά ο κος Περαχωρίτης και λευκό ο κος Παπαγεωργίου

3. Τροποποίηση προϋ/σμού του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2014 (2η)
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους11 υπέρ έναντι 3 κατά Περαχωρίτης Λιάκος Καραφωτιάς. έκρινε ότι πληροί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010.

Αφορά δημιουργία ενός κωδικού του προυπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους 12 υπέρ έναντι 1 κατά
του κου Περαχωρίτη και 1 λευκό ο κος Παπαγεωργίου .

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εποχικών αναγκών
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης
Εισηγητής Πρόεδρος
Συμφωνούν 14

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 14 έκρινε ότι πληροί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Αφορά 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
10 θέσεις ΥΕ συνοδοί απορριματοφόρων
4 θέσεις ΔΕ Πυροφύλακες
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 13 υπέρ έναντι 1 κατά ο κος Παπαγεωργίου ο οποίος είπε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης όλο το έτος και είναι ενάντια στις εποχιακές μορφές απασχόλησης .

5. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδότοπων
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης
Εισηγητής : Πρόεδρος
Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 14 έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Προτείνεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κος
Ντάνος Γεώργιος με αναπληρωτή Παλυβό Κωνσταντίνο

Και δυο υπάλληλοι : ο κος Πολίτης Δημήτριος με αναπληρώτρια την κα Σαντάρμη με την κα Σαρρή Αργυρώ με αναπληρώτρια την κα Κυριάκη και με γραμματέα της Επιτροπής την κα Αθανασούλια Γεωργία

Εγκρίθηκε η εισήγηση ΟΜΟΦΩΝΑ
6. Έγκριση κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας και πολιτικής προστασίας
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 14 έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ
η κοπή πεύκου στη Σαμούτανη 8770 εισήγηση

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 12 υπέρ η 9081 εισήγηση με αρνητική ψήφο των κ.κ
Καραφωτιά Περαχωρίτη όσον αφορά τις αιτήσεις κοπής δένδρων που βρίσκονται σε πεζοδρόμια έμπροσθεν ιδιοκτησιών ιδιωτών

7. Χορήγηση άδειας στη ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα και κοπή δένδρων
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 14 έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Εγκρίνεται η εισήγηση ΟΜΟΦΩΝΑ

8. Έγκριση και παραλαβή της A φάσης της μελέτης: «Κύρωση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Κρηνών – Κοκκωνίου»
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής κος Μπούρας

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 11 έναντι 3 Λιάκος Περαχωρίτης Καραφωτιάς. έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους 13 υπέρ έναντι 1 κατά ο κος Παπαγεωργίου
9. Εγκριση 1ου Τελικού- Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Επούλωση λάκκων Δήμου» (Α.Μ. 07/2013)
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους10 υπέρ, έναντι 4 κατά Λιάκος Περαχωρίτης Ραχανιώτης Καραφωτιάς έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Εγκρίθηκε η εισήγηση κατά πλειοψηφία με ψήφους 9 υπέρ έναντι 5 κατά οι κ.κ
Λιακος Ραχανιώτης Περαχωρίτης Παπαγεωργίου Καραφωτιάς

10. Έγκριση μεταφοράς λουομένων από Κοινότητες του Δήμου στην παραλία Κοκκωνίου και Βραχατίου
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 14 έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

Εγκρίνεται η εισήγηση ΟΜΟΦΩΝΑ

11. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 54/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως δημοτών
Παρόντες Απόντες

Εισηγητής ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΚΑΘΟΤΙ
ΕΞΕΛΕΙΠΑΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους …… έναντι …… έκρινε ότι πληρεί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010

12. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 65/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως δημοτών
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού- Δαληβίγκας- Λιούλιας -Μπουγάς – Παπαλέκας –Σιάτος- Τσιάνος- Λάζος –Λούτας- Τριανταφύλλου -Μερκούρη –Τσοτσώνη Τσάτσαρης
Εισηγητής Πρόεδρος
Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος καθότι το Συμβούλιο με ψήφους 13 έναντι 1 Καραφωτιάς έκρινε ότι πληρoί τις προυποθέσεις συζήτησης και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ 5 του Ν 3852/2010 .

Εγκρίνεται η εισήγηση κατά πλειοψηφία με ψήφους 13 υπέρ μειοψηφούντος του κου Περαχωρίτη .

Ζευγολατιό

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δαρδάνης Γεώργιος Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact