Απόφαση 36/2014 (2-7-2014) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 9ης/02-07-2014 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 36/2014

Περίληψη: Περί αιτήσεως Μανάβη Ελένης για την παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, για διοργάνωση μουσικής συναυλίας στις 26-07-2014.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 156/26-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234,240,244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντες οι 3 ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1.-Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.-Πολυζωΐδης Παναγιώτης, Λιμενάρχης, τακτικό μέλος
2.-Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος 2.-Τρωγάδης Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος
3.-Παπαγεωργίου Σωτήριος, αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος φέρνει για συζήτηση το ανωτέρω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την αρ. 157/27-6-2014 αίτηση της Μανάβη Ελένης του Παναγιώτη περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί με την αρ. 77/2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞ2Π-ΧΛΣ) η οποία έχει εγκριθεί με την αρ. 278/5730/20-2-20147 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΡ1Φ-Α4Θ), για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας με τους καλλιτέχνες Διονυσίου, Μπιθικώτση, Βαρθακούρη.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία το μέλος Κων/να Τζαναβάρα εγκρίνει το αίτημα της Μανάβη Ελένης και αντί καταβολής σχετικού ανταλλάγματος προτείνει, να διατεθούν από την ενδιαφερόμενη τρόφιμα αξίας 500,00 ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.
Ο Πρόεδρος δεν εγκρίνει το αίτημα επειδή τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ανήμερα του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου) σε μικρή απόσταση από στον αιτούμενο χώρο πραγματοποιείται η ετήσια καθιερωμένη εμποροπανήγυρις με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων .
Το μέλος Παπαγεωργίου Σωτήριος επίσης δεν εγκρίνει το αίτημα της ανωτέρω.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(μειοψηφούντος του μέλους Τζαναβάρα Κων/νας)

1.-Να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος.

2.-Να μην εγκρίνει το αίτημα της Μανάβη Ελένης του Παναγιώτη περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας στις 26/07/2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Παπαγεωργίου Σωτήριος
2.-Τζαναβάρα Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact