Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 14291

10 η Συνεδρίαση

Την 07 Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 , συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το αρθ. 64 παρ 1 και 74 παρ 2 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ 1 του Ν 4279/2014 ,παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προσήλθε μετά την ψηφοφορία Προέδρου Β φάση
ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωρίου
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Προσήλθε μετά την ψηφοφορία Προέδρου Β φάση
ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
Παρόντες 22 Απόντες 5 Ντάνος Παπαλέκας Τζαναβάρα Γρανιτσιώτης Κόρκας

Προτάθηκε στην Α φάση ο Πρεδάρης Γεώργιος ο οποίος επί 13 παρόντων της πλειοψηφίας έλαβε 13 ψήφους
Στην δεύτερη ψηφοφορία επί του συνόλου των παρόντων που ήσαν 22
έλαβε 21 ψήφους και ένα ΛΕΥΚΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προτάθηκε ο Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ και επί 4 παρόντων της μείζονος αντιπολίτευσης πήρε 4 ψήφους

Στη δεύτερη ψηφοφορία επί του συνόλου των παρόντων που ήσαν 24 έλαβε 24 ψήφους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Προτάθηκε ο Λούτας Παναγιώτης από το σύνολο της ελλάσονος μειοψηφίας και έλαβε επί παρόντων 5 ψήφους 5

Στη δεύτερη ψηφοφορία επί του συνόλου των παρόντων 24 έλαβε 23 ψήφους και 1 λευκό

Με βάση τα παραπάνω η σύνθεση του Προεδρείου του ΔΣ Βέλου Βόχας έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ :Πρεδάρης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ :Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργίου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ :Λούτας Παναγιώτης

2 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Παρόντες 24 Απόντες 3 Ντάνος -Τζαναβάρα- Κόρκας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προτάθηκαν από τη μειοψηφία ως τακτικοί οι Μανάβης Αθανάσιος του Παν και ο Τσίτουρας Νικόλαος οι οποίοι επί 10 παρόντων της μειοψηφίας έλαβαν 10 ψήφους

Προτάθηκαν από τη μειοψηφία ως αναπληρωματικοί οι Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ και Καραφωτιάς Γεώργιος οι οποίοι επί 10 παρόντων έλαβαν 10 ψήφους

Στη Β φάση (παρόντες 24) στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ προτάθηκαν από τη πλειοψηφία

Μπεκιάρης Δημήτριος ο οποίος έλαβε 22 ψήφους
Σδράλης Μιχαήλ και έλαβε 23 ψήφους
Τανισχίδης Χαράλαμπος και έλαβε 19 ψήφους
Τρωγάδης Βασίλειος και έλαβε 21 ψήφους

Και από την μειοψηφία
Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ και έλαβε 23 ψήφους
Τσίτουρας Νικόλαος και έλαβε 21 ψήφους

Οι οποίοι είναι τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Για την θέση των αναπληρωματικών προτάθηκαν από την πλειοψηφία οι
Τριανταφύλλου Κων/νος που έλαβε 22 ψήφους
Λυκαργύρης Γεώργιος που έλαβε 21 ψήφους και κατόπιν κλήρωσης ορίζεται στη δεύτερη θέση των τακτικών της πλειοψηφίας
Παλυβός Κων/νος που έλαβε 21 ψήφους

Και από τη μειοψηφία
Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργίου που έλαβε 20 ψήφους
Και Καραφωτιάς Γεώργιος που έλαβε 21 ψήφους
Οι παραπάνω είναι αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παπακυριάκος Αννίβας —————- ————————
2 Μέλος πλειοψηφίας Σδράλης Μιχαήλ ——————- ————————
3 Μέλος πλειοψηφίας Μπεκιάρης Δημήτριος Αναπληρωματικός πλειοψηφίας Τριανταφύλλου Κων/νος
4 Μέλος πλειοψηφίας Τρωγάδης Βασίλειος Αναπληρωματικός πλειοψηφίας Λυκαργύρης Γεώργιος
5 Μέλος πλειοψηφίας Τανισχίδης Χαράλαμπος Αναπληρωματικός πλειοψηφίας Παλυβός Κων/νος
6 Μέλος μειοψηφίας Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ Αναπληρωματικός μειοψηφίας Καραφωτιάς Γεώργιος
7 Μέλος μειοψηφίας Τσίτουρας Νικόλαος Αναπληρωματικός μειοψηφίας
Μανάβης Αθανάσιος του
Γεωργίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Παρόντες 24 Απόντες 3 Ντάνος -Τζαναβάρα – Κόρκας
Προτάθηκαν από τη μειοψηφία – 10 παρόντες- ως ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι
Μπαλαφούτας Γεώργιος που έλαβε 8 ψήφους
Γκατζογιάννης Δημήτριος που έλαβε 8 ψήφους και
Γρανιτσιώτης Ανδρέας που έλαβε 2 ψήφους επομένως προτείνονται
στην ολομέλεια οι Μπαλαφούτας Γεώργιος και Γκατζογιάννης Δημήτριος

Για την θέση των αναπληρωματικών προτάθηκαν επίσης από τη μειοψηφία οι
Λιάκος Ευάγγελος που έλαβε 10 ψήφους και Λούτας Παναγιώτης που έλαβε επίσης 10 ψήφους .

Στη Β φάση στην ολομέλεια – 24 παρόντες -προτάθηκαν από τη πλειοψηφία οι
Καλλίρη Μαρία που έλαβε 20 ψήφους
Παλυβός Κωνσταντίνος που έλαβε 21 ψήφους
Παπαλέκας Αθανασιος που έλαβε 21 ψήφους
Ράπτης Θεόδωρος που έλαβε 21 ψήφους η σειρά των υποψηφίων πυ ισοψήφισαν είναι κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε
Και από την μειοψηφία οι
Μπαλαφούτας Γεώργιος που έλαβε 20 ψήφους και
Γκατζογιάννης Δημήτριος που έλαβε 22 ψήφους
Επίσης υπήρχαν 2 λευκά ψηφοδέλτια
Οι παραπάνω είναι ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Για την θέση των αναπληρωματικών προτάθηκαν στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ από τη πλειοψηφία οι
Ρόζος Νικόλαος που έλαβε 20 ψήφους
Τριανταφύλλου Κων/νος που έλαβε 19 ψήφους
Λυκαργύρης Γεώργιος που έλαβε 21 ψήφους

Και από τη μειοψηφία οι
Λιάκος Ευάγγελος που έλαβε 19 ψήφους και
Λούτας Παναγιώτης που έλαβε 20 ψήφους
Επίσης βρεθήκαν 2 ΠΑΡΩΝ
Οι παραπάνω είναι αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παπακυριάκος Αννίβας —————- ————————
Μέλος πλειοψηφίας Παλυβός Κωνσταντίνος ——————- ————————
Μέλος πλειοψηφίας

Παπαλέκας Αθανασιος Αναπληρωματικός πλειοψηφίας Ρόζος Νικόλαος
Μέλος πλειοψηφίας Ράπτης Θεόδωρος Αναπληρωματικός πλειοψηφίας
Λυκαργύρης Γεώργιος
Μέλος πλειοψηφίας Καλλίρη Μαρία Αναπληρωματικός πλειοψηφίας Τριανταφύλλου Κων/νος
Μέλος μειοψηφίας Γκατζογιάννης Δημήτριος Αναπληρωματικός μειοψηφίας Λούτας Παναγιώτης
Μέλος μειοψηφίας Μπαλαφούτας Γεώργιος Αναπληρωματικός μειοψηφίας Λιάκος Ευάγγελος

3 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ
Παρόντες 24 Απόντες 3 Ντάνος -Τζαναβάρα – Κόρκας
Ο Δήμος Βέλου Βόχας εκπροσωπείται σην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου από 4 μέλη :
Δήμαρχος
2 Σύμβουλοι πλειοψηφίας (Τανισχίδης Χαράλαμπος -Μπεκιάρης Δημήτριος)
1 Σύμβουλος μειοψηφίας (Λιάκος Ευάγγελος)
Ύστερα από ψηφοφορία
από την πλειοψηφία εκλέγονται 2 ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Έλαβαν επί 14 ψηφισάντων μελών της πλειοψηφίας

Τανισχίδης Χαράλαμπος 12 ψήφους
Μπεκιάρης Δημήτριος 13 ψήφους

και ένα αναπληρωματικό μέλος

Ρόζος Νικόλαος 1 ψήφο
Και υπήρχε και 1 ΑΚΥΡΟ

Από την μειοψηφία εκλέγεται ένα ΤΑΚΤΙΚΟ μέλος
Λιάκος Ευάγγελος που έλαβε 7 ψήφους επί 10 ψηφισάντων και

ένα αναπληρωματικό μέλος Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ που έλαβε 1 ψήφο

και υπήρξαν και 2 ΠΑΡΩΝ .

Ζευγολατιό 07-09-2014

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

Προηγούμενη ανάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact