ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΣΤΙΣ 26/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζευγολατιό 18 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 15505
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 26η Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
2. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης»
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης»
6. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
7. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
8. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου
9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€
11.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου (παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28)
12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων
13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου)
14. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
15. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 2307/95)
16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής,
εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.
17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων & Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων για το έτος 2014
18. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε πωλητές Λαϊκών Αγορών
19. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (4η/2014)
20. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.) έτους 2014
21. Τροποποίηση προϋ/σμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (3η & 4η/2014)
22. Τροποποίηση προϋ/σμού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ (2η/2014)
23. Κατανομή Γ΄ δόσης 2014 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
24. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2013
25. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2014
26. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2014
27. Εφαρμογή άρθρου 27 του κανονισμού ύδρευσης περί τεκμαρτής κατανάλωσης στα υδρόμετρα στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού
28. Έγκριση κοπής – κλάδεμα δένδρων λόγω επικινδυνότητας και πολιτικής προστασίας
29. Χορήγηση στον Πανανή Γεώργιο άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού
30. ‘Έγκριση αλλαγής λαϊκής αγοράς παραγωγού πωλητή Σπυρίδωνα Γκαραβέλου
31. Έγκριση 2ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου» (Α.Μ. 10/2012)
32. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Υδρευτικά έργα (Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)» (Α.Μ. 197/2005 Επικαιροποιημένη) και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
33. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σουληναρίου» (Α.Μ. 10/2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact