ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 15505

11 η Συνεδρίαση

Την 26η Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π
ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ Π αποχώρησε στο 28ο ΘΗΔ
ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π προσήλθε στο 1 ΘΗΔ
ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.
Π
ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου Π αποχώρησε στο 21ο ΘΗΔ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Π
Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π
Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π
Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος
Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π
Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π
Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας
Α

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου
Π
Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Π
Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π
Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π

Θ Ε Μ Α Τ Α ΕΚΤΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Ανάκληση της αριθμ. 141/2013 Α.Δ.Σ.
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ-Παπαλέκας-Τριανταφύλλου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης
Κατόπιν αιτήσεων προτείνεται η ανάκληση της αριθμ. 141/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έναρξη διαδικασίας κύρωσης κ/χ για το τμήμα του οικισμού Βραχατίου που περιγράφεται στην εν λόγω απόφαση.
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η ανάκληση της 141/2013 ΑΔΣ
ΘΕΜΑ 2ο
Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 και της παρ. 16 του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011, στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου πλην των τμημάτων του οικισμού για τα οποία έχει γίνει έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας ή έχουν κυρωθεί με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου .
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ-Παπαλέκας-Τριανταφύλλου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του Θέματος

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η σύνθεση του ΝΠΔΔ

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας Ανδρέα Σιάχου ως Προέδρου του ΝΠΔΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ και η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας Παπαλέκα Αθανάσιου ως Αντιπρόεδρου του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ
με ψήφους 25 υπερ έναντι 1 ΛΕΥΚΟ του κυρίου Βουδούρη (Τσίτουρα) .

Πρόεδρος
Σιάχος Ανδρέας
Πρόεδρος
——————
Ράπτης Θεόδωρος
Αναπληρ. Παπαλέκας Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος
Συμβ πλειοψ
Παλυβός Κωνσταντίνος
Αναπληρωμ. Λυκαργύρης Γεώργιος

Συμβ πλειοψ
Ντάνος Γεώργιος
Αναπληρ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Συμβ πλειοψ
Σδράλης Μιχαήλ
Αναπληρ.

Μπαλαφούτας Γεώργιος

Συμβ μειοψ
Αναπληρ
Καραφωτιάς Γεώργιος

Κόρκας Δημήτριος

Συμβ μειοψ
Αναπληρ.
Στεργιόπουλος
Βογιατζή Κυριακή

Χρήστης Υπηρεσιών
Αναπληρ.
Μητσοπούλου Ελένη
Δέδε Δήμητρα

Δημότης
———–
Αναπληρ.
Χαρβάτη Μαρία
Δημότης
Πετρόπουλος Γεώργιος

Αναπληρ.
Μπέκα Σοφία

Δημότης
Καπώλη Μαρία

Αναπληρ.
Μπουλντά Βασιλική Εργαζόμενος στα ΝΠΔΔ
Θεοδοσίου Μαγδαληνή
Αναπληρ.
Πέππας Κωνσταντίνος

2.
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
Οι κύριοι Βουδούρης -Τσίτουρας και Καραφωτιάς πρότειναν να μην καταβάλλονται έξοδα παράστασης στο Πρόεδρο κ στον Αντιπρόεδρο .
Το ΔΣ με ψήφους 22 υπέρ έναντι 4 κατά ,Βουδούρης (Τσίτουρας) ,Καραφωτιάς, Γκατζογιάννης ,Λούτας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
α)τον καθορισμό εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο κ στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ο υπολογισμός των οποίων θα γίνει βάσει ΚΥΑ ΦΕΚ 171/τα ΥΟΔΔ /2007
και τον Ν 4093/12 .Για το έτος 2014 τα έξοδα παράστασης καθορίζονται για τον Πρόεδρο σε 500 ευρώ /μήνα και στον Αντιπρόεδρο το 40% των εξόδων παράστασης του Προέδρου.
Β) Την καταβολή αποζημίωσης των μελών της ΑΝΕΛΙΞΗΣ όπως προβέπεται από τη Νομοθεσία , για τη συμμετοχή τους στα Συμβούλια ,η οποία προτείνεται να εκχωρείται στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Βέλου Βόχας .

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος

Ο κος Βουδούρης (Τσίτουρας) πρότεινε για μέλος της μειοψηφίας τον κο Καραφωτιά και το Προεδρείο πρότεινε τον κο Στεργιόπουλο ,στη ψηφοφορία ο κος Στεργιόπουλος έλαβε 14 ψήφους και ο κος Καραφωτιάς 12 ψήφους
ΔΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Ρωμανός Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Κορπετίνου Ευαγγελία
2. Προιστάμενος Λιμενικής Αρχής Κιάτου
Θελερίτης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Υπολιμενάρχης Κιάτου
3. Σδράλης Μιχαήλ
Σύμβουλος Πλειοψηφίας Μπεκιάρης Δημήτριος

4. Καλλίρη Μαρία
Σύμβουλος πλειοψηφίας Λυκαργύρης Γεώργιος
5. Στεργιόπουλος Λεωνίδας
Σύμβουλος μειοψηφίας Γρανιτσιώτης Ανδρέας

Στο σύνολο του ΔΣ εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο Δήμαρχος πρότεινε για Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ τον κύριο Ρωμανό Κωνσταντίνο και για Αντιπρόεδρο τον Προιστάμενο της Λιμενικής Αρχής Κιάτου και η εισήγηση εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

4.
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η σύνθεση του ΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας Σδράλη Μιχαήλ ως Πρόεδρο της Επιτροπής και της Δημοτικής Συμβούλου Τζαναβάρα Κωνσταντίνας ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής .

ΔΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
1
Σδράλης Μιχαήλ
Πρόεδρος

Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Ρόζος Νικόλαος 2
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα
Αντιπρόεδρος
Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μπεκιάρης Δημήτριος
3
Λυκαργύρης Γεώργιος

Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Παλυβός Κωνσταντίνος 4
Τρωγάδης Βασίλειος

Δημ Συμβουλος
πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνος
5
Γκατζογιάννης Δημήτριος
Δημ Συμβουλος
Μειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
6
Στεργιόπουλος Λεωνίδας
Δημ Συμβουλος
Μειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Καραφωτιάς Γεώργιος 7
Ανδρικόπουλος Χαράλαμπος

Δντης Σχολ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Καρακατσάνη Αριστέα 8
Φούζα Ευαγγελία

Δντης Σχολ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μελισσαροπούλου
Νικολέττα
9 Δντης Σχολ
Τσεπεντζή Δήμητρα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μότσια Ελένη
10 Δντης Σχολ
Γιάνναρος Αντώνιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Τσοχαντάρης Φώτιος 11 Δντης Σχολ
Δημάκης Αντώνιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Ζιούβα Κωνσταντίνα 12 Εκπρ Γονεων
Χρυσικόπουλος Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Βουράκη Παναγιώτα
13 Εκπρ Γονεων
Παπαντωνίου Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Βασιλακόπουλος Ιωάννης
14 Εκπρ Γονεων
Νέζη Σταυρούλα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μπέκας Παναγιώτης 15 Εκπρ Γονεων
Μπάρτζης Ασημάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Βαρδουνιώτη Ευαγγελία

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΔΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η σύνθεση του ΔΣ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η τοποθέτηση της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας Καλλίρη Μαρία ως Πρόεδρο της Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβούλου Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής .

1
Καλλίρη Μαρία
Πρόεδρος

Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Τανισχίδης Χαράλαμπος

2
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος
Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Παπαλέκας Αθανάσιος
3
Πρεδάρης Γεώργιος

Δημ Συμβουλος πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Ντάνος Γεώργιος 4
Ράπτης
Θεόδωρος
Δημ Συμβουλος
πλειοψ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Τρωγάδης
Βασίλειος

5
Στεργιόπουλος Λεωνίδας
Δημ Συμβουλος
Μειοψ
—————-
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Γρανιτσιώτης Ανδρέας

6
Κόρκας Δημήτριος

Δημ Συμβουλος
Μειοψ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Λούτας Παναγιώτης 7
Ευαγγελίου Γεώργιος

Δντης Σχολ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Πετούμενος Κωνσταντίνος 8
Χασούρα
Ολυμπία

Δντης Σχολ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Κωστόγιαννη Αικατερίνη
9
Γκατζιώνης Αντώνιος
Δντης Σχολ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Κατσαούνης Ανδρέας
10
Μενούνος Μιχαήλ

Εκπρ 15μελούς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Βαρβιτσιώτη Α. 11
Μαρουλάκης Γ.

Εκπρ 15μελούς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ

Μαντζώρος Απόστολος 12
Μουλόπουλος Κωνσταντίνος

Εκπρ 15μελούς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Καραγκούνης Νικόλαος

13
Σαμαρτζή Μαριάννα

Εκπρ Γονέων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Τσιάλου Ιωάννα

14
Δημάκης Αντώνιος

Εκπρ Γονέων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Μασούρης Κωνσταντίνος 15
Ντόλιου Ιουλιάννα

Εκπρ Γονέων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
Κολλιού Κωνσταντίνα

6.

Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ο ορισμός των εκπροσώπων του Δήμου .
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η τοποθέτηση της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας Τζαναβάρα Κωνσταντίνας ως Πρόεδος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1 Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του από Δημοτικό Συμβούλιο Σιάχος Ανδρέας
2 Εκπρόσωπο ένωσης γονέων

3 Δντη Πρωτοβάθμιας ο οποίος οριζεται από Πρωτοβαθμια

4 Δντη Δευτεροβάθμια ο οποίος ορίζεται από Δευτεροβάθμια

5 Παπαγεωργίου Παναγόπουλος Παύλος
Εκπρόσωπος παραγωγικών φορέων ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από υπόδειξη των φορέων

Ανδρούτσος Χρήστος
Αντιπρόεδρος Συνεταιρισμού Βέλου
6 Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος παραγωγικών φορέων ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από υπόδειξη των φορέων

Μανιάτης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Συνεταιρισμού Ζευγολατιού
7
Συνδικαλιστής εκπαιδευτικών

7.

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καλλίρη Μαρία Πρόεδρος -αναπληρωματικός Παπαλέκας Αθανάσιος
Τανισχίδης Χαράλαμπος αναπλ : Παλυβός Κωνσταντίνος
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα αναπλ : Ράπτης Θεόδωρος
Γρανιτσιώτης Ανδρέας αναπλ Καραφωτιάς Γεώργιος

Υπάλληλος Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας
Βουρλιωτάκη Αδαμαντία αναπλ : Τριαντάφυλλος Γεώργιος

8. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλειοψηφία
Ρόζος Νικόλαος αναπλ :Μπεκιάρης Δημήτριος
Σδράλης Μιχαήλ αναπλ : Σιάχος Ανδρέας

9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παπαδημητρίου Θεοφάνης αναπλ. Καραχοντζίτης Αντώνιος
Παθέκα Ευαγγελία αναπλ Αλεξοπούλου Δήμητρα

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος: Τανισχίδης Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Καλλίρη Μαρία
Δημοτικός Σύμβουλος: Μπεκιάρης Δημήτριος
Αναπληρωτής Τρωγάδης Βασίλειος

11.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου (παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28)
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος: Λυκαργύρης Γεώργιος Αναπληρωτής Ρόζος Νικόλαος
Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο και δυο υπάλληλους με τους αναπληρωτές που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης

12.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος ,
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος: Παλυβός Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Παπαλέκας Αθανάσιος
Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο από έναν μηχανικό που ορίζεται από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής η Τοπικής Κοινότητας κατά περίπτωση .

13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου)
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Ράπτης Θεόδωρος

Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας : Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργίου
Αναπληρωτής Λούτας Παναγιώτης
Αν απαιτούνται κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου τεχνικές γνώσεις που δεν διαθέτει η Επιτροπή τότε ως 3ο μέλος θα συμμετέχει ο υπάλληλος Βαρδουνιώτης Τρύφωνας με αναπληρωτή του τον Παπαγεωργίου Ευάγγελο
14. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας: Τρωγάδης Βασίλειος
Αναπληρωτής : Σδράλης Μιχαήλ
Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας: Γρανιτσιώτης Ανδρέας
Αναπληρωτής Καραφωτιάς Γεώργιος
Δημότης :Ντάνος Γεράσιμος
Αναπληρωματικός : Κορπετίνου Ευαγγελία
15. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 2307/95)
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος: Ράπτης Θεόδωρος
Αναπληρωτής Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Τακτικός Υπάλληλος :Βορινιώτης Γεώργιος
Αναπλ :Βαμβάτσικος Παναγιώτης
16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής,
εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δημοτικός Σύμβουλος: Τρωγάδης Βασίλειος
Αναπληρωτής :Σδράλης Μιχαήλ
Η επιτροπή είναι τριμελής και εκτός του Δημοτικού Συμβούλου συμμετέχει ενας μηχανικός που ορίζεται από το Δήμαρχο και ο Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κατά περίπτωση

17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων & Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων για το έτος 2014
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΘΜΙΑ : Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλίρη Μαρία
Αναπληρωτής :Ράπτης Θεόδωρος

Β ΘΜΙΑ :Δημοτικό Σύμβουλος Σδράλης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Τρωγάδης Βασίλειος

18. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε πωλητές Λαϊκών Αγορών
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δήμαρχος
Αναπληρωματικός : Μαρία Καλλίρη
Υπάλληλος βαθμού Γ ΄ :Τριαντάφυλλος Γεώργιος
Αναπληρωματικός Θεοδώρου Ανδρέας
και τρίτο μέλος γεωπόνος που θα ορισθεί απο την Περιφέρεια.

19. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (4η/2014)
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

20. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.) έτους 2014
Παρόντες 26 Απόντες : Αμπού Ζολώφ
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. Τροποποίηση προϋ/σμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (3η & 4η/2014)
Παρόντες 25 Απόντες Αμπου Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Πρόεδρος
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ
22. Τροποποίηση προϋ/σμού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ (2η/2014)
Παρόντες 25 Απόντες Αμπου Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Πρόεδρος
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ
23. Κατανομή Γ΄ δόσης 2014 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Παρόντες 25 Απόντες Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Αποδέχεται το ποσό των 25.451,05 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αποτελεί την Γ΄ κατανομή έτους 2014 και
2.Εγκρίνει την κατανομή του ως εξής :
στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό 15.240,00 ευρώ και στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας ποσό 10.211,05 ευρώ .

24. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2013
Παρόντες 25 Απόντες Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά πλειοψηφία με ψήφους 22 υπερ έναντι 3 ΛΕΥΚΑ Στεργιόπουλος Γρανιτσιώτης Κόρκας

25. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2014
Παρόντες 25 Απόντες Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά πλειοψηφία με ψήφους 22 υπερ έναντι 3 ΛΕΥΚΑ Στεργιόπουλος Γρανιτσιώτης Κόρκας

26. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2014
Παρόντες 25 Απόντες Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά πλειοψηφία με ψήφους 22 υπερ έναντι 3 ΛΕΥΚΑ Στεργιόπουλος Γρανιτσιώτης Κόρκας

27. Εφαρμογή άρθρου 27 του κανονισμού ύδρευσης περί τεκμαρτής κατανάλωσης στα υδρόμετρα στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού

Παρόντες 25 Απόντες Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης
Προτείνεται η επιβολή τεκμαρτής κατανάλωσης 50 κυβικών το εξάμηνο σε όσες οικίες στο Ζευγολατιό υπάρχει δυσκολία πρόσβασης για την καταμέτρηση ή βλάβη στα υδρόμετρα και θα φορούν τους λογαριασμούς του β εξαμήνου 2012 και το α κ β εξάμηνο 2013
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 24 υπερ
έναντι 1 κατά μειοψηφούντος του κυρίου Λιάκου Ευάγγελου
28. Έγκριση κοπής – κλάδεμα δένδρων λόγω επικινδυνότητας και πολιτικής προστασίας
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

29. Χορήγηση στον Πανανή Γεώργιο άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής :Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ‘Έγκριση αλλαγής λαϊκής αγοράς παραγωγού πωλητή Σπυρίδωνα Γκαραβέλου
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής Πρόεδρος
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
31. Έγκριση 2ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου» (Α.Μ. 10/2012)
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
32. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Υδρευτικά έργα (Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)» (Α.Μ. 197/2005 Επικαιροποιημένη) και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης
Παράταση έως 30-09-2014
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
33. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σουληναρίου» (Α.Μ. 10/2014)
Παρόντες 24 Απόντες 3 Αμπού Ζολώφ –Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Καλλίρη Μαρία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης
Παράταση έως 18-11-2014
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 26-09-2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

Προηγούμενη ανάρτηση 6th Midnight Summer Rally 2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact