ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό: 20-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19039

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γενικής Διοίκησης

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001

Πληρ.: Γ. Κακλίδου

Τηλ.: 27410502552741050255

Φαξ: 2741050257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια

κατ’ άτομο το μήνα

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ύστερα από την υπ’ αριθ. 22/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ/ ΑΤΟΜΟ/ΜΗΝΑ

ΥΕ Εργατών

(30) Τεχνικών Έργων

8 (Οκτώ)

1 μήνας από την πρόσληψη

5

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βέλου-Βόχας (Ταχ. Δ/νση:Ζευγολατιό 20001, τηλ:27410502552741050255/-256), στην αρμόδια υπάλληλο κ. Παναγιώτα Κακλίδου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 21-11-2014 έως 25-11-2014.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΡΟΜΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact