Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 20023

14η Συνεδρίαση

Την 10η Δεκεμβρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,

συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου –

Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση

τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου

Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε

νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21

και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

1. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3. ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4 .ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6. ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7. ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

10. ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

12. ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

13. ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου

14. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16 . ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 . ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

20 . ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

21. ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

 

Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΠΑΡΩΝ

Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΠΑΡΟΥΣΑ

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

ΠΑΡΩΝ

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού

ΠΑΡΩΝ

Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

ΠΑΡΩΝ

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

ΠΑΡΩΝ

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

ΠΑΡΩΝ

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

ΠΑΡΩΝ

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

ΠΑΡΩΝ

Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

ΠΑΡΩΝ

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

ΑΠΩΝ

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

ΠΑΡΩΝ

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

ΑΠΩΝ

Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

ΠΑΡΩΝ

Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

ΑΠΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

183/2014

1 .Περί υποβολής πρότασης για προένταξη, ως εμπροσθοβαρές έργο, της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» στο «Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. 2014-2020 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)

 

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμπος

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η υποβολή της πρότασης

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

184/1.

Έγκριση διενέργειας διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των νομικών προσώπων για το έτος 2015

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής Πρόεδρος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή δεν έχει ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και λόγω του ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το επόμενο έτος θα πρέπει:

α) να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δέσμευση των σχετικών πιστώσεων στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό έτους 2015 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης , πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών των υπηρεσιών του Δήμου, από 1.4.2015 μέχρι 31.3.2016 ,

και

β) να εγκριθεί η διενέργεια των ανωτέρω προμηθειών καθώς και ο τρόπος διαδικασίας για την ανάδειξη των αναδόχων (ανοικτός διαγωνισμός όσον αφορά στην προμήθεια καυσίμων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .11389/8-3-1993).

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1-τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ (11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ),

2-Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ),

3- Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη),

4-την υπ’ αριθμ 3/11543/26.03.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.»,

5- τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει την έγκριση της διενέργειας διαδικασίας προμήθειας (ανοικτός διαγωνισμός) των παρακάτω ειδών:

A ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 68.900,00 Ευρώ συνολικά, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

 

 

 

ΚΑΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2015

 

10.6641.01

2.000,00 €

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων

10.6643.01

3.000,00 €

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

20.6641.01

50.000,00 €

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων

25.6641.01

1.400,00 €

>>

30.6641.01

2.000,00 €

>>

35.6641.01

6.000,00 €

>>

45.6641.01

1.500,00 €

>>

70.6641.01

3.000,00 €

>>

Σύνολο

68.900,00 €

 

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Βέλου-Βόχας:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :Γεν. Σύνολο 50.000,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεν. Σύνολο 20.000,00

Γ) ΓΙΑ το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ»:

 

ΟΜΑΔΑ Α1 Κ.Α. 15-6643.001 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Παιδικών σταθμών»

Σύνολο : 9.000,00€

 

ΟΜΑΔΑ Α2 Κ.Α. 15-6643.002 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων» Σύνολο :2.000,00€

ΟΜΑΔΑ Α3 Κ.Α. 15-6643.003 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης πολιτιστικών εγκαταστάσεων» Σύνολο :1.000,00€

 

ΟΜΑΔΑ Α4 Κ.Α. 15-6643.004 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης χλοοκοπτικού μηχανήματος αθλητικής εγκατάστασης» Σύνολο : 2.000,00€

Δ) ΓΙΑ το Ν.Π.I.Δ « ΔΗ.ΚΕ.ΒΕ.ΒΟ »:

Βενζίνη αμόλυβδη για τα αυτοκίνητα του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ », ΚΗΥ 5141 ΚΑΙ ΚΗΥ 5146 Σύνολο :3.000.00€

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (7η/2014)

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής Πρόεδρος

Για την 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2014 απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εγγραφές :

1. Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 20.6012 με περιγραφή «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 2.500,00€ το οποίο αποδεσμεύεται από τον Κ.Α Εξόδων 20.6011.01 με περιγραφή «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», καθώς το υπόλοιπο ποσό του Κ.Α.Ε. επαρκεί έως το τέλος της χρήσης.

2. Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 25.6012 με περιγραφή «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 2.500,00€ το οποίο αποδεσμεύεται από τον Κ.Α Εξόδων 25.6021 με περιγραφή «Τακτικές αποδοχές (ΙΔΑΧ)», καθώς το υπόλοιπο ποσό του Κ.Α.Ε. επαρκεί έως το τέλος της χρήσης.

3. Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 25.6022 με περιγραφή «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 500,00€ το οποίο αποδεσμεύεται από τον Κ.Α Εξόδων 25.6021 με περιγραφή «Τακτικές αποδοχές (ΙΔΑΧ)», καθώς το υπόλοιπο ποσό του Κ.Α.Ε. επαρκεί έως το τέλος της χρήσης.

4. Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο Κ.Α. Εξόδων 80.8111.29 με περιγραφή «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – Πληρωμή οφειλής ετών 2009 & 2010», επιπλέον στον ανωτέρω Κ.Α.Ε. εισάγεται ποσό 1.919,76€, επειδή δεν είχε προϋπολογιστεί εκ΄ παραδρομής. Το ανωτέρω ποσό αποδεσμεύεται από τον Κ.Α. Εξόδων 35.7131.02 με περιγραφή «Προμήθεια μηχανημάτων – εργαλείων» καθώς το υπόλοιπο ποσό του Κ.Α.Ε. επαρκεί έως το τέλος της χρήσης.

5. Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο Κ.Α. Εσόδων 00.1214.04 με περιγραφή «Επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών – πλημμυρών 01/12/2013 & 02/12/2013 – οικοσκευή», επιπλέον στον ανωτέρω Κ.Α.Ε. εισάγεται ποσό 97.998,78€. Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών εισάγεται ως νέο εδάφιο ο Κ.Α. Εξόδων 15.6495.01 με περιγραφή «Αποζημίωση πολιτών για κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών – πλημμυρών 01/12/2013 & 02/12/2013 – οικοσκευή» και εισάγεται ποσό 97.998,78€.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

Αποδοχή δ΄ κατανομής 2014 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητρια : Αντιδήμαρχος Καλλίρη Μαρία

Αφορά κατανομή του ποσού των 27.186,26 ευρώ, (Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2014) στις Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 16.975,21 ευρώ.

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 10.211,05 ευρώ.

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

4.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμπος

Αφορά την εισήγηση που έχει σταλεί με την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε με βάση την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Σουληναρίου αντί για έργα Νεκροταφείου στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα να μετατραπεί ο κωδικός σε έργα Αγροτικής Οδοποιίας και το Συμβούλιο αποδέχθηκε την αλλαγή της πίστωσης .

Ο κος Μανάβης Αθανάσιος (αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας ) είπε ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες πιστώσεις αγροτικής οδοποιίας και ειδικά στο Ζευγολατιό .

Ο κος Τσίτουρας –Βουδούρης πρότεινε ο Δήμος να απαιτήσει μεγάλη έκπτωση για την ανόρυξη γεώτρησης Ελληνοχωρίου και για τη Δημοτική Κοινότητα του Ζευγολατιού απαιτούνται να διατεθούν μεγαλύτερες πιστώσεις ειδικά στην Δημοτική –Αγροτική Οδοποιία .

Ο κος Καραφωτιάς Γεώργιος είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιστώσεις για έργα κατασκευής τσιμενταυλάκων .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κατά πλειοψηφία με ψήφους 18 υπερ έναντι 3 μειοψηφούντων του κου Βουδούρη Γκατζογιάννη Καραφωτιά

5.

Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου εντός ορίων οικισμού Βραχατίου

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης Χαράλαμπος

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το θέμα της παρούσας εισήγησης αφορά την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (T.Ρ.Σ.) με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/83 όπως ισχύει. Η έγκριση του Τ.Ρ.Σ θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012.

Όπως ορίζεται στις ίδιες παραπάνω διατάξεις, για την έκδοση του Π.Δ έγκρισης της παραπάνω πολεοδομικής ρύθμισης, η οποία εξετάζεται μετά την 9.4.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4067/2012) αρμόδιο να γνωμοδοτήσει Συμβούλιο είναι το ΣΥΠΟΘΑ της οικείας Περιφέρειας και εν προκειμένω το ΣΥΠΟΘΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εισηγείται το θέμα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις όπως εξειδικεύτηκαν και διευκρινίστηκαν με την υπ.αρ.10/2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

3. Με το υπ’ αριθμ. 34796/30-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας θεωρημένη η μελέτη «ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», εντός ορίων οικισμού Βραχατίου καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής του όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης του φακέλου του θέματος.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Θέση του προς καθορισμό χώρου

Η έκταση στην οποία προτείνεται η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οριοθετείται 120 μ. βόρεια του άξονος της σιδηροδρομικής γραμμής, νότια από την οδό Γ. Καραϊσκάκη, ανατολικά από την οδό Νικηταρά και δυτικά από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και ανέρχεται σε 30 στρέμματα σύμφωνα με το από 06-04-2011 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Μιχάλη Γκέλη

Βρίσκεται εντός οικισμού Βραχατίου Κορινθίας. Η έκταση έχει πρόσβαση από την Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών διαμέσου των οδών Ελ. Βενιζέλου και Οδού Νικηταρά.

β. ισχύων πολεοδομικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή

Η έκταση των 30 στρεμμάτων είναι εντός οικισμού Βραχατίου Κορινθίας που διέπεται από το καθεστώς της δόμησης εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων όπως αυτό ορίζεται στο από 24-04-1985 Π.Δ. με ΦΕΚ 181Δ/03-05-1985 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. τις 10-02-1987 ΦΕΚ 133Δ/23-02-1987 και το με το Π.Δ. τις 25-04-1989 ΦΕΚ 293Δ/16-05-1989. Επιπλέον Ισχύουν οι διάτάξεις της υπ’ αριθμ. 8010/1988 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 827Δ/16-11-1988) και για περιοχή δεν υπάρχει εγκεκριμένος Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός.

γ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Για το ιδιοκτησιακό της έκτασης ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΟΣΕ με επιφάνεια 8531,17 τμ

2. Ιδιοκτησία Νικ. Βλάσση, Νικ. Ραφαηλάκη και Ειρήνης Ραφαηλάκη με επιφάνεια 473,96 τμ

3. Ιδιοκτησία Βλ. Κλεπετσάνη, Δημ. Μπάρτζη και Σοφίας Πλατανιά-Παπαθανασίου με επιφάνεια 421,13 τμ

4. Ιδιολτησία Αναστασίου Παθέκα με επιφάνεια 495,80 τμ

5. ΕΤΠΑΚΟ με επιφάνεια 13304,63 τμ

6. Ιδιοκτησία Αγροτικού Συνεταιρισμού Βραχατίου με επιφάνεια 767,17 τμ

7. Ιδιοκτησία Αναστάσιου Χρονόπουλου και Παναγιώτη Χρονόπουλου με επιφάνεια 1168,46 τμ

8. Ιδιοκτησία Αναστάσιου Χρονόπουλου με επιφάνεια 672,81 τμ και

9. Ιδιοκτησία Αγροτικής Τράπεζας με επιφάνεια 844,31 τμ

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Η ανεπάρκεια του οικισμού Βραχατίου σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους , η ύπαρξη το εν λόγω χώρου πολύ κοντά στο κέντρο του οικισμού, η ύπαρξη σε αυτό αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτιρίων, όπως τα κτίρια της ΕΤΠΑΚΟ και του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού καθώς και η χρήση δρόμων από τους πολίτες του Δήμου εντός απαλλοτριωμένης ζώνης του ΟΣΕ, οδήγησε στην σύνταξη της εν λόγω μελέτης.

Δ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Το σχέδιο του Τοπικού ρυμοτομικού παρουσιάζει την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής όπου οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και ιδιωτικοί χώροι αποτυπώνονται με τη μορφή Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.).

Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των εισφορών του Ν.1337/87 των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα.

Έχει προτιμηθεί η διατήρηση των υφιστάμενων οδών διότι δεν προέκυψαν λόγοι ριζικής ανατροπής που θα οδηγούσε σε σημαντική αναστάτωση στην υφιστάμενη λειτουργία και το δομημένο περιβάλλον. Έτσι δημιουργήθηκε η γεωμετρική οργάνωση της περιοχής σε επτά (7) Οικοδομικά Τετράγωνα διαφορετικού σχήματος και έκτασης.

Τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.1 και Ο.Τ.2 χαρακτηρίζονται ως περιοχές γενικής κατοικίας , τα οικοδομικά τετράγωνα Κ.Φ.1 και Κ.Φ.2 χαρακτηρίζονται ως περιοχές κοινωφελών εξυπηρετήσεων, το οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.3 χαρακτηρίζεται ως τοπικό κέντρο και τα οικοδομικά τετράγωνα Κ.Χ. 1,2,3 χαρακτηρίζονται ως χώροι στάθμευσης. Ειδικότερα για το οικοδομικό τετράγωνο Κ.Φ.1 προβλέπεται μουσείο τοπικών αγροτικών προϊόντων με εργαστήρια επεξεργασίας – μεταποίησης και καταστήματα πώλησης αυτών στο υπάρχων κτίριο της ΕΤΠΑΚΟ ΑΕ και στο οικοδομικό τετράγωνο Κ.Φ.2 προβλέπονται αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες επίσης στα υπάρχοντα κτίρια της ΕΤΠΑΚΟ ΑΕ.

Ως βασικός οδικός άξονας παραμένει η οδός Ελ. Βενιζέλου, διπλής κατεύθυνσης από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη και προς την παραλία και μονοδρομημένος από την Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών έως την οδό Καραϊσκάκη. Η τελευταία διοχετεύει όλη την κίνηση της Ελ. Βενιζέλου από την παραλία προς την Π.Ε.Ο. μέσω της οδού Νικηταρά. Πρέπει να επισημάνουμε πως η υφιστάμενη οδός Καραϊσκάκη είναι εντός απαλλοτριωμένης ζώνης του Ο.Σ.Ε. αν και λειτουργεί ως κοινόχρηστος χώρος για δεκαετίες και με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ως κοινόχρηστος χώρος. Όλες οι υπόλοιπες οδοί λειτουργούν με σκοπό την πρόσβαση σε ιδιοκτησίες των κατοίκων της περιοχής αλλά και επικουρικά για πρόσβαση ή αναχώρηση από την παραλία. Επίσης από την μελέτη προβλέπεται η διάνοιξη προέκτασης υπάρχουσας οδού (προς την Ελ. Βενιζέλου) που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του Κ.Φ.1, με σκοπό την κυκλοφοριακή ένωση της οδού Ελ. Βενιζέλου με την οδό Νικηταρά εξυπηρετώντας τις ιδιοκτησίες 10,11,12,13,14. Ακόμα προβλέπεται η διάνοιξη τριών νέων πεζοδρόμων, ένας ανάμεσα στο Ο.Τ.2 και Κ.Φ.1 ο οποίος θα ενισχύει τις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο Κ.Φ.1, ένας ανάμεσα στο Κ.Χ.3 και στο Κ.Φ. 1 όπου θα εξυπηρετεί στην άμεση πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης από το Κ.Φ.1 και ένας ανάμεσα στο Ο.Τ.1 και Κ.Φ.2. για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο ΚΦ2.

Τέλος για την ανάγκη στάθμευσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων στα ΚΦ1 και ΚΦ2 καθώς και του παρακείμενου κέντρου του οικισμού Βραχατίου, δημιουργήθηκαν τρεις νέοι χώροι οι Κ.Χ.1, Κ.Χ.2. και Κ.Χ.3.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ελήφθη η υπ΄αριθ. 19/18.11.2014 θετική γνωμοδοτική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφισε θετικά και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βραχατίου

 

3. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

6.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής : Δημοτικός Σύμβουλος Σιάχος Ανδρέας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6(Ε) του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α), σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αποτελείται από:

· δύο μέλη φιλοζωϊκών σωματείων και ενώσεων που λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και που ορίζονται από αυτά.

· ένα κτηνίατρο ο οποίος είναι κατά προτίμηση ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού, ένα άλλο ιδιώτη κτηνίατρο.

· ένα εκπαιδευτή σκύλων ο οποίος είναι μέλος νομίμου αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού ένα εκπρόσωπο του Δήμου.

· ένα εκπρόσωπο του Δήμου, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Κατόπιν των ανωτέρω το δημοτικό σας συμβούλιο πρέπει άμεσα να προβεί στον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου στη συνέχεια ο Δήμαρχος να προβεί στη συγκρότηση της ανωτέρω πενταμελούς επιτροπής.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αιτήσεις πολιτών που ζητούν την οριστική λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων και επικίνδυνων ζώων, καθώς επίσης και έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Βραχατίου σχετικά με επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε πεζούς και διερχόμενα μοτοποδήλατα.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση και ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής ο Δημοτικός Σϋμβουλος κος Σιάχος Ανδρέας με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Στεργιόπουλο Λεωνίδα

7.

Ανανέωση υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τρωγάδης-Τζαναβάρα-Λυκαργύρης-Παπαλέκας –Λιάκος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Εισήγηση για την ανανέωση υφισταμένων επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών .

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: το αρ. 13281/01-08-2014 δικό μας σχετικό έγγραφο

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εισήγησής μας, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 85 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α/15-11-14) παρατάθηκε ο χρόνος ανανέωσης των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών όπως είχε καθορισθεί με το άρθρο 39 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α). Κατόπιν τούτου οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4264/14 έχουν ως εξής:

2. Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ανανεώνο­νται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 παρ.7 του Ν. 4264/2014 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ζευγολατιό 10-12-2014

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Δημάρχου 502/2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact