Ανακοίνωση Πρόσληψης (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Aνακοίνωση  για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέλου Βόχας με ειδικότητα ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων  [εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄- τάξης Δ΄)] και διάρκειας 8 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ1-2021 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1-2021 (6Υ8ΙΩ9Π-36Ε) ΣΟΧ1-2021 (Ω8ΘΒΩ9Π-ΧΨΓ)

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact