Ανακοίνωση  πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βέλου-Βόχας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ2-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2021(9ΠΗ7Ω9Π-ΚΡΨ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10-6-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ2-2021(9ΩΗΖΩ9Π-ΦΚΜ)