ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 699.999,18 Ευρω Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183787

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00042

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00045

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00048

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00051

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00054