Αποφάσεις 37,38,39 & 40 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Από το Πρακτικό της 13ης/15-11-2019 τακτικής συνεδρίασης

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αποφάσεις 37,38,39 & 40/2019

Απόφαση 37-2019 Απόφαση 38-2019 Απόφαση 39-2019 Απόφαση 40-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Γνωμοδότηση για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact