ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Από το Πρακτικό της 13ης/15-11-2019 τακτικής συνεδρίασης

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αποφάσεις 37,38,39 & 40/2019

Απόφαση 37-2019 Απόφαση 38-2019 Απόφαση 39-2019 Απόφαση 40-2019