Αποφάσεις 43 & 48/2020 Οικονομικής Επιτροπής

43/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

48/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

43-2020 48-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις 30,32 & 43/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact