43/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

48/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

43-2020 48-2020