Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

29.-  Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ.

Βραχατίου».

30.- Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου-

Βόχας».

31.- Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Αγροτική οδοποιίας Δ.Ε. Βόχας».

29-2020 30-2020 31-2020