32-2020

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ έργου με τίτλο : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου».

33-2020 

Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας : «Καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & Λιπαντικών του Δήμου Βέλου- Βόχας για το έτος 2020»,πρ/σμού 177.119,86 €