Απόφαση 10/2021 Οικονομικής Επιτροπής

10-2021 Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις 1,2 &3/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία