142/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη)  περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αρίθμ.11/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο αθλητικό κέντρο Βέλου΄΄

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου ΄΄Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο αθλητικό κέντρο Βέλου΄΄

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00448

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00451