Απόφαση 39/2020 Οικονομικής Επιτροπής

39-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

39-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 26/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact