Απόφαση 40/2020 Οικονομικής Επιτροπής

40-2020

Η αριθ. 40/2020 ΑΠ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Εισήγηση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact