142-2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 12/2019 και καθορισμού    των  όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της  προμήθειας : «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα και κλαδοτεμαχιστή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρ/σμού 135.000,00€ ”