Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄ Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 12/2019 και καθορισμού των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα και κλαδοτεμαχιστή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρ/σμού 135.000,00€”

142-2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 12/2019 και καθορισμού    των  όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της  προμήθειας : «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα και κλαδοτεμαχιστή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρ/σμού 135.000,00€ ”

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Αγορά απορριμματοφόρου μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρ/σμού 206.000,00€΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact