Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Απόφαση 36-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις 37,38,39 & 40 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία