ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ..2018
ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ
240-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΄΄ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact