ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΄΄ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8. ΤΕΥΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 227.2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact