ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΄΄ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
8. ΤΕΥΔ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ψηφιακή υπογραφή
2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ψηφιακη υπογραφή
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΔΑ: ΩΚΞΟΩ9Π-ΚΛ7)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact