ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 10.00 π.μ

8. ΤΕΥΔ8. ΤΕΥΔΣυνημμένο χωρίς τίτλο 00111 2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-αναρτημένο 4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ 5 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact