Διακήρυξη

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2021 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 168.769,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021

ΜΕΛΕΤΗ 4 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 signed

ΠΕΡIΛHΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-1

40-2021

ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ