ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ Κομποστοποίησης και χαρτιού ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ126-2021 ΑΟΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »

Υποέργο 3 της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ»

(ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact