΄΄ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ΄΄

Συνοπτικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με

τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου-Βόχας» την 19η Νοεμβρίου 2020

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00024 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00027 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00030 (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00033 (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00036 (ΤΕΥΔ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00039 (ΤΕΥΔ)

Προηγούμενη ανάρτηση ANOIKTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact