ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020  (για να δείτε το Αρχείο επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιλέγοντας τον ΑΔΑ: ΨΣΧΛΩ9Π-ΦΨ4)