ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2742360302

Σας στέλνουμε τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στους Νόμους 4396/2016 και 4389/2016 και αφορά κυρίως την   απαγορεύση η συμμετοχής στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα καθώς επίσης  όσον αφορά την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων
Με το άρθρο 181 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν.
4281/2014 (Α΄ 160) με το οποίο αποσαφηνίζεται πλήρως ότι προβλέπεται και
η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συµφερόντων.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους Λογιστές σας .

α) ΦΕΚ 111/08.06.2016 τεύχος Α’ ο Ν.4396/16: “Κύρωση του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις”
Με το άρθρο τέταρτο του νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3213/03
σχετικά με τα υπόχρεα προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
πρόσωπα.
Η κυριότερη αλλαγή αφορά στην αντικατάσταση του άρθρου 8 του Ν.3213/03,
το οποίο είχε αντικατασταθεί πρόσφατα με το άρθρο 178 του Ν.4389/16.
Με την εκ νέου τροποποίηση της διάταξης καθιερώνεται μεταξύ άλλων και
για τους Δημάρχους, ολική απαγόρευση συμμετοχής στη διοίκηση ή στο
κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην
αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.
Επιπλέον, καθιερώνεται μεταξύ άλλων και για τα πρόσωπα πρόσωπα των
περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (δηλ.
για Αντιδημάρχους, Προέδρους και μέλη επιτροπών των Δήμων, Προέδρους και
μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικούς Διευθυντές δημοτικών ΝΠΔΔ, των
αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των
συνδέσμων Δήμων, καθώς και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και
Διευθύνσεων Δήμων) η απαγόρευση στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών,
που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο,
φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς
κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 και των υπουργικών
αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε
φορά.
Τέλος, επεξηγείται η έννοια των παρένθετων προσώπων για την εφαρμογή των
ανωτέρω και τίθεται αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη
δημοσίευση του Ν.4396/16  (ημερ. δημοσ.08.06.2016), προκειμένου μεταξύ
άλλων και οι Δήμαρχοι να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που
αναφέρονται στην διάταξη.

β)ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α’ ο Ν.4389/16: “Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”

  ii. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
1.Υπόχρεοι
Με την παρ.1 σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 172 αντικαθίστανται η
περίπτωση ε΄ και η περίπτωση θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003
(Α΄ 309) αντίστοιχα και οι Δήµαρχοι και οι Περιφερειάρχες δεν υπάγονται
πλέον στις περιπτώσεις η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 3213/2003,
αλλά στην περίπτωση ε.

2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης περί του υπολοίπου των καταθέσεων των
υποχρέων, από τα τραπεζικά ιδρύματα
Με την παρ.5 του άρθρου 172 προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 1 του ν.
3213/2003, με την οποία θεσπίζεται υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυµάτων να
υποβάλλουν βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων των υποχρέων την
31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Η ρύθµιση αυτή στοχεύει στο να
µην επιβαρύνονται οικονοµικά οι υπόχρεοι για τη λήψη βεβαιώσεων από τα
τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύµατα σχετικά µε τα υπόλοιπα των λογαριασµών
τους, προκειµένου να υποβάλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης,
λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι, κατά τα κοινώς γνωστά, για την έκδοση
των βεβαιώσεων αυτών τα ανωτέρω ιδρύµατα προβαίνουν σε υψηλές χρεώσεις.
Επιπλέον καθιερώνεται αντίστοιχη υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυµάτων ως
προς τις οφειλές των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
ειδικότερα για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρ. 1 παρ. 1 του ν.
3213/2003.

3. Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Με την παρ. 1 του άρθρου 173 αναδιατυπώνεται η περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3213/2003.
Με την ρύθµιση αυτή, και ειδικότερα βάσει των υποπεριπτώσεων i. έως
vii., καθίστανται σαφέστερα και αυξάνονται τα περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
όλων των υπόχρεων. Η βασική µεταβολή και προσθήκη εµφανίζεται στις
υποπεριπτώσεις v. και vi., και αποσκοπεί στην πληρέστερη αποτύπωση της
περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων σε δήλωση.

4. Δημοσιοποίηση δηλώσεων
Με την παρ. 3 του άρθρου 173 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003 σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων και ορίζεται ότι
αφενός η δηµοσιοποίηση λαµβάνει χώρα µετά τον έλεγχο και σε κάθε
περίπτωση το αργότερο εντός τριών µηνών από την πάροδο της προθεσµίας
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και αφετέρου η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων
διαρκεί όσο η θητεία των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την λήξη αυτής.

5. Προθεσμία συμπλήρωσης της δήλωσης
Με την παρ. 4 του άρθρου 173 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003 και τίθεται αυστηρή προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή της
δήλωση για τη συμπλήρωση ελλείψεων ή ανακριβειών της δήλωσης από τους
υπόχρεους.

6. Όργανα- Διαδικασίες ελέγχου Δηλώσεων
Με την παρ. 1 του άρθρου 174 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003.
Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που
καθιερώθηκε µε το άρ. 3Α του ν. 3213/2003, όπως αυτό προστέθηκε µε το
άρθρο 225 του ν. 4281/2014, περιορίζεται στην παραλαβή, επεξεργασία και
έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πέντε πρώτων κατηγοριών
του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3213, όπως αυτές διαµορφώνονται µε το νέο νόμο
(μεταξύ των οποίων και οι Δήμαρχοι).

Με την παρ. 2 του άρθρου 174 προστίθεται στοιχείο αα μετά το στοιχείο α΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 224 του ν. 4281/2004, και η ευθύνη για την παραλαβή και την
επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και µγ΄ και
µστ΄ έως µη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 µεταφέρεται
(και κατ’ ουσίαν επιστρέφει) στην Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που προβλέπεται από το
άρ. 7Α του ν. 3691/2008.

Με το άρθρο 183 ρυθμίζεται το θέμα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονοµικών συµφερόντων που υποβλήθηκαν, από 1.1.2015 µέχρι και την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου, στην Επιτροπή του άρθρου 3Α
του ν. 3213/2003, από υπόχρεους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νέου νόµου υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλους φορείς.
Ειδικότερα οι δηλώσεις αυτές διαβιβάζονται αρµοδίως.
Έλεγχοι δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων που
ήδη διενεργούνται µε απόφαση της Επιτροπής παραµένουν σε αυτήν µέχρι
περατώσεως των ελέγχων και διαβιβάζονται τα σχετικά πορίσµατα στην Αρχή,
η οποία είναι πλέον αρµόδια.

Με την παρ. 4 του άρθρου 174 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003 και προβλέπεται αναλυτικότερη διαδικασία, την οποία θα πρέπει
να τηρήσουν τα όργανα ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όταν
ζητούνται διευκρινίσεις από ελεγχόµενους αναφορικά µε τις δηλώσεις.
Επιπλέον, καθιερώνονται και διαδικασίες προστίµων όταν οι ελεγχόµενοι
δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές υποχρεώσεις.

7. Μη Υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
Με το άρθρο 177 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 3213/2003 και
αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς δήλωσης

8. Συµµετοχή σε εταιρεία µε έδρα σε µη συνεργάσιµο φορολογικά κράτος
Με το άρθρο 178 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 3213/2003 και
αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 3213/2003 σε εξωχώρια εταιρεία, αλλά και τα στοιχεία της
νοµοτυπικής µορφής του εγκλήµατος που προβλέπεται από την παρ. 2 του
ίδιου άρθρου.

9. Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων
Με το άρθρο 181 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν.
4281/2014 (Α΄ 160) με το οποίο αποσαφηνίζεται πλήρως ότι προβλέπεται και
η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συµφερόντων.

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακαινίστηκε η “ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ” Στιμάγκας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact