Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων΄΄

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σχετικά με την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 206.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας.

113-2020

Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Μελέτη Απορριμματοφόρου

Οικονομική Προσφορά

ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ-1

Τεχνική Προσφορά

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου 171/2020 περί ορισμού εντεταλμένου συμβούλου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact