Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σχετικά με την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 206.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας.

113-2020

Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Μελέτη Απορριμματοφόρου

Οικονομική Προσφορά

ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ-1

Τεχνική Προσφορά