ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (AΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009821351)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143814

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ K ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact