ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (AΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009821351)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143814

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ K ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ