Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
                           Κατά την 12η τακτική συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου  2016

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
     1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
170    1.    Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016 (7η) Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
171    2.    Έγκριση μίσθωσης ακινήτου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
172    3.    Έγκριση μίσθωσης έκτασης για δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
173    4.    Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις (προμήθεια αναμνηστικών) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
174    5.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
175    6.    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικον. έτους 2016 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

     2.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

176    7.    Έγκριση 1ου Τελικού -Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σουληναρίου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
177    8.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βέλου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
178    9.    Έγκριση 1ου Τελικού -Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
179    10.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  έργου «Έργα συνδέσεων αποχέτευσης Βέλου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
180    11.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου  «Τεχνικά Έργα απορροής ομβρίων Τ.Κ. Στιμάγκας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
181    12.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου  «Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
182    13.    Έγκριση κανονισμού χώρων τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
183    14.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Υδρευτικά έργα (ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού)» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
           
3.    Ν.Π.Δ.Δ.

184    15.    Ανάδειξη οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

       4.    ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

185    16.    Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
186    17.    Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
187    18.    Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
   
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/10

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact