Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων», προϋπολογισμού 155.992,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

103-2020 AOE ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ τελική

ΤΕΥΔ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ