ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την 1η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1.-Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

2.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2023.

3.-Περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αγίου Φανουρίου της Κοινότητας Βέλου του Δήμου Βέλου- Βόχας.

4. -Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου- Βόχας, έτους 2023.

5.-Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτος 2023 [12η].

6.-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου-Βόχας» .

7.- Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί της αγωγής του κ. Σιάτου Δημήτριου του Νικολάου, κατά του Δήμου Βέλου- Βόχας.

8.- Περί αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου και ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη αιρετού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ (ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact