Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΉΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡ. Μαμαλούκου Μ.
Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 –     
                    22132 Τρίπολη
Τηλ.            2710225342
Fax:           (2710) 226938
Email: mamaloukou@arcadia.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
Τρίπολη    27/10/2016
Αριθ. Πρωτ: 279839/62760

ΠΡΟΣ:
1.Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Περ. Πελοποννήσου
                                      Έδρες τους
2.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περ. Πελοποννήσου
2.Δήμους Περιφέρειας Πελοποννήσου
                                      Έδρες τους

3.Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
                                      Έδρες τους

4.Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
                                          Έδρες τους

Θέμα:    Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»
    
    Σας κοινοποιούμε την «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016» με  ΦΕΚ3442/Β/2016 και ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση της ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και για την αποστολή αποδεικτικών δημοσίευσης στην Υπηρεσία μας.

                          Ο Αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης
                             Γιαννόπουλος Αποστόλης

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δημιουργία πράσινου σημείου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact